Nový domov pre nelegálne chované šelmy

Dátum: 29. 04. 2024

SIŽP odobrala súkromnému chovateľovi troch mladých tigrov. Konali sme tak z dôvodu, že majiteľ nedodržal zákaz ich držby. 

 Inšpektorát životného prostredia Bratislava pri kontrole chovu tigrov zistil, že jeden chovateľ má v nelegálnej držbe tri mláďatá tigrov. Tie boli umiestnené v garáži bez prístupu do vonkajšieho výbehu. Mláďatá boli po odobratí umiestnené do karantény, a to v našej jedinej záchytnej zoologickej záhrade v Bojniciach.  

 Od 1.marca 2022 (zákonom č. 7/2022 Z.z) je v rámci SR zakázaná držba ako aj predaj veľkých mačkovitých šeliem. K predmetnému zákazu MŽP pristúpilo z dôvodu nekontrolovateľného rozmnožovania v zajatí u súkromných držiteľov na Slovensku, a tiež následnej komerčnej činnosti s týmito druhmi.

Sršeň ázijský

Dátum: 25. 10. 2023

Včelári sú na pozore, obavy vyvoláva agresívny sršeň ázijský

Už aj v Českej republike potvrdili výskyt tohto invázneho druhu Vespa velutina nigrithorax, ktorý loví včely a ničí včelstvá. Česko je po Maďarsku ďalšou krajinou, kde potvrdili prítomnosť sršňa ázijského. Na Slovensku zatiaľ neevidujeme jeho prítomnosť, no podľa odborníkov je len otázkou času, kedy sa objaví aj u nás.   

,,Zatiaľ sme podnet týkajúci sa výskytu tohto druhu u nás nedostali, komunikujeme však s našimi včelármi a vieme, že sú na jeho výskyt už pripravení.” hlavná inšpektorka Útvaru inšpekcie biologickej bezpečnosti Tatiana Horecká


20 rokov IPKZ

Dátum: 18. 08. 2023

20 rokov zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

 Vstup Slovenska do európskych štruktúr bol podmienený mnohými legislatívnymi zmenami, a to aj v oblasti životného prostredia. V auguste 2003 nadobudol účinnosť vôbec prvý zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ).

Čo je IPKZ? Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení, ktoré sa uplatňujú pre veľké priemyselné prevádzky. Cieľom týchto opatrení je dosiahnuť čo najvyššiu mieru ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania emisií či už do ovzdušia, vody alebo pôdy. Zároveň sa tieto opatrenia sústreďujú aj na obmedzenie vzniku odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.

 

Ako zvýšiť ochranu vtáctva v okolí letísk

Dátum: 15. 05. 2023

Iba na bratislavskom letisku v súvislosti s leteckou prepravou zahynie ročne približne 1000 vtákov.  Príkladom skĺbenia ochrany živočíchov a bezpečnosti leteckej prevádzky sú letiská v Ríme. Využívajú tam systém opatrení, ktorý nespočíva iba v plašení zvierat. Dlhodobo plánujú a upravujú územie v susedstve leteckej dopravy. 
 

Moderné technológie sú nevyhnutnou súčasťou našej práce

Dátum: 12. 05. 2023

SIŽP vytvorila nové oddelenie technologických inovácií (OTI). Technológie ako drony, fotopasce či satelitné zábery sú totiž dôležitou súčasťou našej práce. Práve tieto nám neraz pomôžu odhaliť nelegálne praktiky voči životnému prostrediu. V rámci projektu IMPEL National Peer Review Iniciative už absolvovali naši zamestnanci viacero stretnutí ako tieto technológie efektívne využívať.
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac

Tlačové správy