BAT FÓRUM 2018

Dátum: 09. 11. 2018

Po úspešnom druhom ročníku dovoľujeme si vás pozvať na III. zasadnutie BAT Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, ďalej len Fórum.

Zmyslom Fóra je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s novinkami v oblasti najlepších dostupných techník
(BAT  - Best Availaible Techniques) a zaisťovať spätnú väzbu z priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších zainteresovaných orgánov a organizácií. Na Fóre sa každoročne schádzajú odborníci zaoberajúci sa problematikou priemyselných emisií z dotknutých štátnych orgánov a členovia národných technických skupín.

Tohtoročné III. zasadnutie Fóra sa uskutoční v utorok 20. novembra 2018 v Grand Hoteli Permon
(Podbanské - Vysoké Tatry).

Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (WT BREF))

Dátum: 09. 11. 2018

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB; z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zverejnil na svojej webovej stránke finálnu verziu revidovaného referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu Best Availaible Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment  - WT BREF.

Tlačová beseda rezortu životného prostredia

Dátum: 19. 10. 2018

Dňa 19.10.2018 sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej minister životného prostredia SR László Sólymos a generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Róbert Ružička prezentovali výsledky kontrolnej činnosti inšpekcie za posledný polrok a predstavili jej hlavné súčasné výzvy.  

IMPEL Next Generation konferencia

Dátum: 09. 10. 2018

26. septembra 2018 sa v holandskom Zwolle uskutočnila konferencia IMPEL Next Generation, na ktorej viac ako 170 odborníkov diskutovalo o nových výzvach a praktických skúsenostiach súvisiacich s implementáciou právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. 

Stanovisko SIŽP k problematike skládky "Cunín – TKO"

Dátum: 05. 10. 2018

Inšpekcia na základe žiadosti mesta Gbely vykonala dňa 06.09.2017 na skládke Cunín – TKO  environmentálnu kontrolu. V rámci environmentálnej kontroly inšpekcia zadala vykonanie odberov a rozborov podzemných vôd v predmetnej oblasti. Súčasne si nechala vypracovať aj Správu z monitoringu podzemných vôd. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac