Ako zvýšiť ochranu vtáctva v okolí letísk

Dátum: 15. 05. 2023

Iba na bratislavskom letisku v súvislosti s leteckou prepravou zahynie ročne približne 1000 vtákov.  Príkladom skĺbenia ochrany živočíchov a bezpečnosti leteckej prevádzky sú letiská v Ríme. Využívajú tam systém opatrení, ktorý nespočíva iba v plašení zvierat. Dlhodobo plánujú a upravujú územie v susedstve leteckej dopravy. 
 
A to tak, že:
•uzatvárajú skládky v okolí letísk;
•cielene prispôsobujú starostlivosť o zeleň v ročných obdobiach;
•prehodnocujú a menia spôsob využívania poľnohospodárskej pôdy;
•usmerňujú všetky stravovacie a gastro prevádzky pri letiskách, ktoré by mohli byť zdrojom obživy vtákov.
 
Takéto riešenia by mohli pomôcť aj našim letiskám. O príkladoch dobrej praxe vo svete diskutovali v Ríme aj naši kolegovia z inšpekcie Braňo, Roman a Petra v rámci projektu IMPEL. Spoločne teraz budeme vyvíjať aktivity na zvýšenie ochrany voľne žijúcich vtákov na Slovensku.

Moderné technológie sú nevyhnutnou súčasťou našej práce

Dátum: 12. 05. 2023

SIŽP vytvorila nové oddelenie technologických inovácií (OTI). Technológie ako drony, fotopasce či satelitné zábery sú totiž dôležitou súčasťou našej práce. Práve tieto nám neraz pomôžu odhaliť nelegálne praktiky voči životnému prostrediu. V rámci projektu IMPEL National Peer Review Iniciative už absolvovali naši zamestnanci viacero stretnutí ako tieto technológie efektívne využívať.
 
Ich nasadenie využívame najmä pri:
 
 🔸 kontrole skládok a veľkých fariem;
 🔸 odlesňovaní;
 🔸 poškodení biotopov;
 🔸 znečistení povrchových vôd;
 🔸 nelegálnom vypúšťaní odpadových vôd.
 
V blízkej budúcnosti zároveň plánujeme obstarať spektrofotometre XRF, analyzátory photoflex, ktoré využijeme pri analýzach vo všetkých našich odboroch.
 
Ich zaobstaranie si budeme môcť dovoliť aj vďaka plánu obnovy a odolnosti.

Sankcie po exotickej dovolenke

Dátum: 12. 05. 2023

Nesiete si z dovolenky sošku zo slonoviny, opasok z hada či mušľový náhrdelník?
 
 Pozor, môžete porušovať zákon a medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - CITES!
 

Skenery, špeciálne vycvičené psy ale aj naši inšpektori sledujú na letiskách či v batožinách cestujúcich prichádzajúcich z exotických krajín nie sú takéto komodity.


 V prípade odhalenia vám hrozí obvinenie pre obchodovanie s ohrozenými druhmi, sankcie a prípadne aj súd!
 
 ➡️ Medzi ohrozené druhy patria najmä slony, nosorožce, mačkovité šelmy, primáty, papagáje, dravce, mnohé plazy, koraly, vybrané druhy mušlí, kaktusy, orchidey, tropické drevo.
 
 Cieľom Dohovoru CITES je prostredníctvom kontroly obchodu so vzácnymi druhmi a výrobkami z nich prispieť k ochrane najmä exotických druhov rastlín a živočíchov, keďže dopyt po nich takmer zapríčinil ich vyhubenie.

 

Foto: Pixabay

SIŽP OPAKOVANE RIEŠI PRÍPADY NELEGÁLNEHO PREDAJA SLONOVINY

Dátum: 13. 01. 2023

Iba počas minulého roka naši inšpektori riešili desiatky prípadov predaja slonoviny prostredníctvom internetu. Najvyššiu pokutu sme uložili vo výške 5 000 €.  
 
 Pozor!!! Slovenská inšpekcia životného prostredia upozorňuje, že predaj akýchkoľvek predmetov zo slonoviny, bez preukázania spôsobu nadobudnutia či predloženia potvrdenia CITES, je porušením zákona. 
  

LEPŠIA OCHRANA OVZDUŠIA A EFEKTÍVNEJŠIE ZÁKONY

Dátum: 23. 12. 2022

Nový zákon o ochrane ovzdušia prešiel parlamentom! Pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia to znamená, že môže razantnejšie konať voči porušovateľom. 
 
 V skratke: 
 
 - širšie oprávnenia pri výkone dozoru;
 -vyššie pokuty za protiprávne činy;
 - ukladanie sankcií v skrátenom konaní pre všetky správne delikty;
 - pri včasnej úhrade pokuty, odpustenie jej časti. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac

Tlačové správy