Invázne nepôvodné druhy

Objavenie sa nepôvodných druhov, či už živočíchov, rastlín, húb alebo mikroorganizmov na nových miestach nevzbudzuje vždy obavy. Významná podskupina nepôvodných druhov sa však môže stať inváznou a môže mať závažný nepriaznivý vplyv na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako aj iný sociálny a hospodársky vplyv, ktorému by sa malo zabrániť. Hrozba pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ktorú predstavujú invázne nepôvodné druhy, má rozličné formy, vrátane vážnych vplyvov na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, a to zmenou biotopov, predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov vo významnej časti ich oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho môžu mať invázne nepôvodné druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie a hospodárstvo. Za hrozbu možno považovať iba živé jedince a ich časti, ktoré sa môžu rozmnožovať. Vo všeobecnosti je prevencia z environmentálneho hľadiska žiaducejšia a nákladovo efektívnejšia ako následná reakcia. Aj z tohto dôvodu sa zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace nariadenie Európskej únie 1143/2014 zameriava na zabránenie úmyselnej i neúmyselnej introdukcii aj takých potenciálne inváznych druhov, ktorých výskyt nebol v Európskej únii dosiaľ zaznamenaný alebo takých druhov, ktoré sa v členských štátoch Európskej únie nachádzajú v skorom štádiu invázie.