Rady a skúsenosti

  • Informačná podpora je pravidelne aktualizovaná na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na webovom sídle Štátnej ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky.
  • Poľnohospodárske hľadisko problematiky nepôvodných inváznych rastlín je dostupné na webovom sídle Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v článkoch o hospodársky významných burinách a inváznych burinách.
  • Rady a skúsenosti Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky sú premietnuté aj vo viacerých príručkách, manuáloch a štúdiách, ktoré nájdete tu.
  • Podrobnejšie informácie o tom, ako správne robiť injektáž a záseky uvádza článok v časopise Ochrana přírody 5/2020Jeho verzia v tlačovej podobe je tu.
  • Nové nariadenia v Českej republike pre obmedzené použitie chemických prípravkov na odstraňovanie inváznych druhov drevín a uvádzajú aj užitočné návody k dávkovaniu a aplikácii: