Súčinnosť pri kontrolnej činnosti

Podľa  výsledkov vedeckých pracovísk sa nepôvodné invázne druhy rastlín vyskytujú na Slovensku rádovo na 50 000 až 100 000 lokalitách, v množstve desiatok miliónov jedincov, pričom na jednej lokalite sa vyskytujú v počte od jedného exemplára po desiatky tisícov exemplárov.Tieto zistenia ukazujú, že opatrenia voči inváznym rastlinám nie sú v súčasnej podobe na Slovensku efektívne. Nielenže sa nám nedarí znižovať počet jedincov a lokalít inváznych rastlín na Slovensku, ale nedarí sa nám tento nárast ani zastaviť. Dokumentuje to aj skutočnosť, že ani jeden z invázne sa správajúcich druhov rastlín sa doposiaľ nepodarilo z územia Slovenska odstrániť. Len výnimočne sa pri niektorých z nich podarilo ľudskými zásahmi zvrátiť nárast ich populácií, resp. jedincov, prípadne došlo k poklesu ich početnosti spontánnymi procesmi. Opatrenia na eradikáciu (odstraňovanie) inváznych druhov sú spravidla jednorazové, preto neúčinné. Je vedecky preukázané, že na zabezpečenie trvalého odstránenia populácie inváznych rastlín je potrebné eradikačné zásahy uskutočňovať opakovanie, počas viacerých rokov a aj opakovane počas jednej vegetačnej sezóny. Finančné prostriedky vynaložené na jednorazové eradikačné opatrenia sú neefektívne, až zbytočné, pretože jednorazový zásah populáciu invázneho druhu spravidla neodstráni. Naopak, jednorazový zásah početnosť invázneho druhu na lokalite často posilní. Rovnako kontraproduktívne pôsobia aj opatrenia, ktoré sú vykonávané síce opakovane, ale nesprávnym spôsobom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia preto ciele kontrolnej činnosti pre presadenie zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov vyberá v úzkej súčinnosti s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike venujú o.i. v Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, v Sekcii pre výskum synantropnej flóry a vegetácie Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, v Štátnej ochrane prírody SR, zvlášť v Správe CHKO Ponitrie, Dunajské luhy a Záhorie a v Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení.

 Zápis z pracovného stretnutia dňa 2.3.2020