Základné pojmy

Pôvodný druh (native species) – Pôvodný druh vznikol v danej oblasti bez prispenia človeka alebo sa do nej dostal nezávisle na ľudskej činnosti z oblasti, kde je pôvodný. V strednej Európe sa považujú za pôvodné druhy, ktoré tu existovali od konca posledného glaciálu (9600 pred Kr.) do začiatku neolitu (5700 – 4700 pred Kr.).

 

Nepôvodný druh (alien species, non-indigenous species, non-native species) – druh, poddruh alebo nižší taxón, introdukovaný mimo svoj prirodzený, predchádzajúci alebo súčasný areál priamo alebo nepriamo v súvislosti s ľudskou činnosťou; zahŕňa akúkoľvek časť, gamety, semená alebo propaguly takého druhu, ktoré sú schopné prežiť a následne sa rozmnožovať.

 

Invázny nepôvodný druh (invasive alien species) – nepôvodný druh, ktorý sa šíri relatívne veľkou rýchlosťou a na rozsiahlom území a ktorého introdukcia a/alebo šírenie má negatívny vplyv na pôvodné druhy a ohrozuje biologickú diverzitu alebo spôsobuje škody rôzneho charakteru (napr. ekonomické).

 

Expanzívny druh (expansive species) – druh v danej oblasti pôvodný, jeho areál sa však v poslednej dobe zreteľne rozširuje, čo často závisí na pasívnom aj aktívnom šírení človekom. Príkladom nežiadúcej expanzie je expanzia smlzu kroviskového (Calamagrostis epigeios) alebo európskeho ulitníka teodoxa riečneho (Theodoxus fluviatilis) v povodí Dunaja.