Podnety

Podnet možno podať písomne, osobne, telefonicky alebo elektronickou formou. Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha. Prešetrenie podnetu sa vykonáva v primeranej lehote závislej hlavne od počtu už vopred naplánovaných kontrol, zároveň od náročnosti a naliehavosti konkrétneho podnetu.

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním - podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis - zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., ktorý sa však nevzťahuje na podnety.


Slovenská inšpekcia životného prostredia príjme aj anonymný podnet a prešetrí ho v rámci svojich kompetencií.

- poštou na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava.

- v elektronickej podobe na emailovú adresu: podnety@sizp.sk