Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií:

Povinnou osobou na sprístupňovanie informácií je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je v pôsobnosti generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Žiadosť možno podať:

  1. ústne;
  2. písomne na adresu povinnej osoby;
  3. elektronicky na elektronickú adresu povinnej osoby: informacie@sizp.sk
  4. alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

Zo žiadosti musí byť zrejmé:
- komu je žiadosť určená,
- kto žiadosť podáva
  a) ak žiadosť podáva právnická osoba je potrebné uviesť: názov/obchodné meno žiadateľa, sídlo, meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby
  b) ak žiadosť podáva fyzická osoba je potrebné uviesť: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
- ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiada žiadateľ sprístupniť),
- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. poštou, e-mailom).

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
Úhrada nákladov spojených so sprístupnením informácií je upravená v Čl. X Smernice Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 1/2021, ktorou sa vydávajú pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný povinnou osobou pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Slovenská inšpekcia životného prostredia  nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak Slovenská inšpekcia životného prostredia žiadosti o sprístupnenie informácie nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie

Proti rozhodnutiu Slovenskej inšpekcii životného prostredia možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

Ak nie je v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ustanovené inak, použijú sa na konanie vo veciach sprístupnenia informácií ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.