Sťažnosti

SIŽP pri prijímaní a prešetrovaní sťažností postupuje v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

V zmysle zákona o sťažnostiach sa sťažnosťou rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, 
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 

Ďalšie náležitosti upravuje zákon o sťažnostiach.

Sťažnosti je možné podávať:

- poštou na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava 

- v elektronickej podobe v súlade s § 5 ods. 4 zákona o sťažnostiach.