IPKZ

Podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpekcia vykonáva nasledovné činnosti:

 1. Je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní.
 2. Vydáva záväzné stanovisko o výsledku konzultácií.
 3. Vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov a potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy.
 4. Je orgánom štátneho dozoru.
 5. Ukladá opatrenia na nápravu.
 6. Ukladá pokuty za správne delikty.
 7. Vypracúva plány kontrol.
 8. Vedie evidenciu povolení.
 9. Rozhoduje o obmedzení činnosti prevádzky alebo o zastavení činnosti v prevádzke alebo v jej časti. 
 10. Ako dotknutý orgán pri povoľovaní prevádzok na území iného členského štátu s cezhraničným vplyvom alebo s možným cezhraničným vplyvom na životné prostredie Slovenskej republiky zabezpečuje 
  1. zasielanie stanoviska za Slovenskú republiku príslušnému orgánu iného členského štátu v lehote určenej orgánom iného členského štátu, 
  2. informovanie verejnosti o konaní a o možnosti zasielať inšpekcii písomné vyjadrenia k povoľovaniu v lehote určenej s prihliadnutím k lehote podľa bodu 10.1. a postúpenie vyjadrení verejnosti príslušnému orgánu iného členského štátu, 
  3. zverejňovanie rozhodnutia príslušného orgánu iného členského štátu.
 11. Ak zistí, že prevádzka na území iného členského štátu, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania, môže mať významne nepriaznivý cezhraničný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky, požiada príslušný členský štát o zaslanie informácií, ktoré je potrebné poskytnúť a sprístupniť podľa bodu 10.2. a ktoré slúžia ako podklad pre vydanie stanoviska podľa odseku 10.1. 
 12. Sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie nových a aktualizovaných záverov o najlepších dostupných technikách a sprístupňuje tieto informácie dotknutej verejnosti prostredníctvom informačného systému.
 13. Spolupracuje so združeniami prevádzkovateľov a prevádzkovateľmi v jednotlivých priemyselných odvetviach vo veciach zavádzania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok. 
 14. Monitoruje a vyhodnocuje získané údaje z používania najlepších dostupných techník v jednotlivých kategóriách prevádzok a vyhodnotenia poskytuje ministerstvu a združeniam podnikateľov v jednotlivých priemyselných odvetviach. 
 15. Poskytuje organizácii poverenej ministerstvom prevádzkovať informačný systém informácie, údaje, dokumenty a iné podklady na aktualizovanie informačného systému.