Pracovné stretnutie k záverom o BAT pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných

Dátum: 21. 02. 2018 Dňa 16. februára 2018 sa v Banskej Bystrici pod záštitou Únie hydinárov Slovenska (UHS) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) v Nitre a Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) uskutočnilo stretnutie chovateľov hydiny - členov ÚHS a odborne spôsobilých osôb – konzultantov k problematike aplikácie najlepších dostupných techník pre intenzívny chov hydiny a zmenám integrovaných povolení pre chov hydiny na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.