Pripomienkovanie STS BREF

Dátum: 07. 08. 2019

Pripomienkovanie STS BREF

18. októbra 2019 plánuje EK uskutočniť v Bruseli 14. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorého hlavným cieľom bude získanie stanoviska členov Fóra k obsahu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Surface treatment using organic solvents including preservation of wood products with chemicals (Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel obsahujúci konzerváciu výrobkov z dreva chemikáliami) – STS BREF.

Konečný návrh tohto dokumentu je k dispozícií na webových stránkach EIPPCB

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/STS/STS_FD_online.pdf

Európska komisia preto vyzýva všetkých členov Fóra na písomné predloženie pripomienok k predloženému návrhu STS BREF.

Z toho dôvodu dávame výzvu odbornej verejnosti, ktorej sa daná problematika týka, na pripomienkovanie uvedeného dokumentu. Vaše pripomienky k návrhu uvedeného dokumentu je potrebné uviesť výhradne v požadovanej šablóne - priloženom súbore. Tento štruktúrovaný formát umožňuje presne určiť, ktorú časť dokumentu pripomienkujete, popis vašich pripomienok a vaše návrhy na niektoré zmeny ako aj ich zdôvodnenie.

Všetky pripomienky v požadovanej šablóne je potrebné zaslať na Centrum BAT SIŽP (bat.centrum@sizp.sk ) najneskôr do 20. septembra 2019. Na pripomienky zaslané v inom formáte a po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Po zosumarizovaní všetkých relevantných pripomienok Centrum BAT SIŽP ako zástupca Slovenskej republiky vo Fóre zabezpečí ich odoslanie Európskej komisii a EIPPCB.

šablóna