Referenčná správa Všeobecné princípy monitorovania emisií do ovzdušia a vody z prevádzok IED.

Dátum: 03. 08. 2018

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB; z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) dňa 2. júla 2018 zverejnil na svojej webovej stránke finálnu verziu revidovaného dokumentu – referenčnej správy „Všeobecné princípy monitorovania emisií do ovzdušia a vody z prevádzok IED (JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalations).

Dokument je prístupný na tejto adrese

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ROM/ROM_2018_07_02.pdf