Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty.

Dátum: 03. 08. 2018

Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (Slaughterhoses and Animal By-products Industries - SA BREF)

Revidovaný dokument sa týka činností  uvedených

v PRÍLOHE I, kategórie priemyselných činností uvedených v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách

6.4. a)   Prevádzka bitúnkov s kapacitou spracovania zabitých zvierat presahujúcou 50 ton za deň

6.5.       Zneškodňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania         presahujúcou 10 ton za deň.

v Prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, "Zoznam priemyselných činností", Kategórie priemyselných činností

6.4. a)   Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.

6.5.       Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

Z toho dôvodu SIŽP, BAT Centrum vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej skupine (TPS) "Bitúnky" o prihlásenie sa do tejto TPS v termíne do 14. septembra 2018 na e-mailových adresách cyrilburda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk.