Referenčné dokumenty o BAT - BREF

Referenčný dokument o BAT je dokument, ktorý je výsledkom výmeny informácií uskutočnenej v súlade s čl. 13 IED, je vypracovaný pre vymedzené činnosti a opisuje najmä uplatňované techniky, súčasné úrovne emisií a spotreby, techniky, ktoré je potrebné brať do úvahy pri určovaní najlepších dostupných techník, ako aj závery o BAT a akékoľvek nové techniky, s prihliadnutím na nasledujúce kritéria:

 1. používanie nízkoodpadovej technológie,
 2. používanie menej nebezpečných látok,
 3. podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese, prípadne zhodnocovanie a recyklácia odpadu, kde je to primerané,
 4. porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom meradle,
 5. technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia,
 6. charakter, účinky a množstvo príslušných emisií,
 7. dátumy uvedenia nových alebo jestvujúcich zariadení do prevádzky,
 8. čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky,
 9. spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a energetická účinnosť,
 10. požiadavka prevencie alebo zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie,
 11. požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie,
 12. informácie o stave a vývoji najlepších dostupných techník a ich monitorovanie zverejňované Európskou komisiou alebo medzinárodnými organizáciami.