Systém výmeny informácií o BAT

Systém výmeny informácií je organizovaný Európskou komisiou s cieľom výmeny informácií o najlepších dostupných technikách (BAT) medzi členskými štátmi, dotknutými odvetviami, mimovládnymi organizáciami presadzujúcimi ochranu životného prostredia a Komisiou, aby sa vypracovali, preskúmali a v prípade potreby aktualizovali referenčné dokumenty o BAT. Výmena informácií o BAT je upravená v čl. 13 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED z angl. Industrial Emissions Directive).