Základné informácie - Centrum BAT (BAT Centrum)

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPPC z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) je spôsob regulácie vybraných priemyselných a poľnohospodárskych činností pri dosiahnutí vysokej úrovne ochrany životného prostredia ako celku (odpady, ovzdušie, pôda, voda) a zabezpečenie takých prevádzkových podmienok v týchto činnostiach, ktoré neumožnia prenos znečistenia medzi jednotlivými zložkami životného prostredia.

Hlavným cieľom IPPC je predchádzanie jeho znečistenia, prípadne obmedzovanie jeho vzniku výberom vhodných, k životnému prostrediu šetrných, výrobných postupov a technológií, tzv. najlepších dostupných techník (BAT z angl. Best Availaible Techniques).