Závery o BAT

Závery o BAT sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o BAT, ktorými sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách, ich opisom, informáciami na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami, súvisiacim monitorovaním, súvisiacimi úrovňami spotreby a prípadne s relevantnými opatreniami na sanáciu lokality.

Vykonávacie rozhodnutia Komisie, ktorými sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre

priemyselné odvetvie

zo dňa

publikované dňa

pod číslom

spracovanie odpadu
10.8.2018
17.8.2018

2018/1147

veľkovýrobu organických chemikálií

21.11.2017

7.12.2017

2017/2117

veľké spaľovacie zariadenia

31.7.2017

17.8.2017

2017/1442

intenzívny chov hydiny alebo ošípaných

15.2.2017

21.2.2017

2017/302

výroby neželezných kovov

30.6.2016

1.7.2016

2016/1032

systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu

30.5.2016

6.6.2016

2016/902

výrobu veľkoplošných materiálov (dosiek) na báze dreva

20.11.2015

24.11.2015

2015/2119

rafináciu minerálnych olejov a plynu

9.10.2014

28.10.2014

2014/738/EÚ

2014/768/EÚ

výrobu buničiny, papiera a lepenky

26.9.2014

30.9.2014

2014/687/EÚ

výrobu chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku

9.12.2013

11.12.2013

2013/732/EÚ

výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého

26.3.2013

9.4.2013

2013/163/EÚ

vyčiňovanie koží a kožušín

11.2.2013

16.2.2013

2013/84/EÚ

výrobu železa a ocele

28.2.2012

8.3.2012

2012/135/EÚ

výrobu skla

28.2.2012

8.3.2012

2012/134/EÚ