Závery o BAT

Závery o BAT sú dokumentom, ktorý obsahuje časti referenčného dokumentu o BAT, ktorými sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách, ich opisom, informáciami na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovňami znečisťovania súvisiacimi s najlepšími dostupnými technikami, súvisiacim monitorovaním, súvisiacimi úrovňami spotreby a prípadne s relevantnými opatreniami na sanáciu lokality.

Vykonávacie rozhodnutia Komisie, ktorými sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) sú zverejnené na 

https://bat.enviroportal.sk/public/DatabazaBREF.aspx