Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich IŽP Bratislava, pracovisko NitraJohns Manville Slovakia, a.s.15.04.202121.04.2021Text Žiadosti o IP
Závodná rezervná a nábehová kotolňa IŽP Bratislava, pracovisko NitraSlovenské elektrárne, a.s.06.04.202115.04.2021Text Žiadosti o IP
Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov IŽP KošiceENVIRONCENTRUM, s.r.o.22.01.202116.04.2021Text Žiadosti o IP
Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča IŽP ŽilinaMondi SCP, a.s.03.03.2021Text Žiadosti o IP
Výroba sulfátovej buničiny IŽP ŽilinaMondi SCP, a.s.03.03.2021Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.10.03.202129.03.2021Text Žiadosti o IP
Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice IŽP Bratislava, pracovisko NitraZSE Elektrárne s.r.o.25.02.202120.04.2021Text Žiadosti o IP
Skládka nie nebezpečných odpadov Martin-Kalnô IŽP ŽilinaBrantner Fatra s.r.o.15.12.202003.02.2021Text Žiadosti o IP
Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce IŽP KošiceSARO Slovakia s.r.o.24.09.2020Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Nagy Dúr IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaDan - Slovakia Agrar, a.s.23.12.2020Text Žiadosti o IP
Výroba a súvisiace činnosti IŽP Bratislava, pracovisko NitraBekaert Hlohovec, a.s.08.10.202028.12.2020Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Terezov IŽP Bratislava, pracovisko NitraNIMEX, s. r. o.14.07.202007.09.2020Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný IŽP KošiceMestský podnik Spišská Belá s.r.o.14.02.202021.01.2021Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.08.11.201920.02.2020Text Žiadosti o IP
Jasov - skládka odpadov II.etapa IŽP KošiceKOSIT Jasov s.r.o.22.08.201903.06.2020Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.06.08.201903.10.2019Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Vištuk - Silárd IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaProOvo a.s.14.08.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Ľubica na odpad, ktorý nie je nebezpečný IŽP KošiceSlužby obce Ľubica s.r.o.08.07.201922.11.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mokrý Háj IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaVEPOS - SKALICA s.r.o.03.12.201823.01.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadu Bojná časť B a časť C - I. etapa IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania IŽP KošiceSchüle Slovakia, s.r.o.01.08.201618.12.2018Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP