Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Hydinár, s.r.o. IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaHydinár s.r.o.11.04.201920.05.2019Text Žiadosti o IP
UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.24.04.2019Text Žiadosti o IP
Linka povrchových úprav Levice IŽP Bratislava, pracovisko NitraZF Slovakia, a.s.19.03.2019Text Žiadosti o IP
Farma Veľký Krtíš - chov hydiny IŽP Banská BystricaBabičkin dvor, a.s.19.02.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce IŽP KošiceOZÓN Hanušovce, a.s.15.02.201911.04.2019Text Žiadosti o IP
Čpavok 4 IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.13.02.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Farma Príbelce IŽP Banská BystricaBabičkin dvor, a.s.19.12.201811.04.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mokrý Háj IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaVEPOS - SKALICA s.r.o.03.12.201823.01.2019Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.18.12.201804.02.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadu Bojná časť B a časť C - I. etapa IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Dežerice II. IŽP Bratislava, pracovisko NitraDežerická EKO, s. r. o.06.12.201820.02.2019Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
skládka Čurgov IŽP Banská BystricaBrantner Lučenec s.r.o.18.07.2014Text Žiadosti o IP
Spracovanie kovov IŽP Banská BystricaConfal a.s.17.08.2018Text Žiadosti o IP
Skládka TKO Veterná Poruba IŽP ŽilinaVerejnoprospešné služby17.07.2018Text Žiadosti o IP
Výkrm brojlerových kurčiat a chov nosníc IŽP Bratislava, pracovisko NitraBIOGAL a. s.05.01.201807.12.2018Text Žiadosti o IP
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaCRH (Slovensko) a. s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania IŽP KošiceSchüle Slovakia, s.r.o.01.08.201618.12.2018Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP