Žiadosti o integrované povolenia

Zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia

Bratislava:
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
E-mail: sizpipkba@sizp.sk

Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
E-mail: sizpipknr@sizp.sk

Banská Bystrica:
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica 1
E-mail: sizpipkbb@sizp.sk

Košice:
Rumanova ul. 14, 040 01 Košice
E-mail: sizpipkke@sizp.sk

Žilina:
Legionárska 5, 012 05 Žilina
E-mail: sizpipkza@sizp.sk

Podstatné údaje o prevádzke sú tiež na úradnej tabuli príslušnej obce. Do úplnej žiadosti je možno nazrieť (s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje) na vyššie uvedenej adrese v kancelárii správneho orgánu ako aj v kancelárii úradu príslušnej obce, ktorá je účastníkom konania.

ŽIADOSTI O INTEGROVANÉ POVOLENIE
Názov prevádzkyInšpektorátNázov prevádzkovateľaDátum doručenia žiadostiDátum zverejnenia údajov o žiadosti na www a na úradnej tabuli SIŽPText Žiadosti o IP
Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. IŽP KošiceU. S. Steel Košice, s.r.o.01.02.202409.04.2024Text Žiadosti o IP
Dynamolinky IŽP KošiceU. S. Steel Košice, s.r.o.20.02.2024Text Žiadosti o IP
Pigagro s.r.o., farma Domafala IŽP Banská BystricaPIGAGRO, s.r.o.09.11.202304.03.2024Text Žiadosti o IP
Zariadenie na výrobu neželezných kovov a oxidu boritého IŽP Banská BystricaCMK, s.r.o.15.12.202308.01.2024Text Žiadosti o IP
Výroba biotechnologických produktov IŽP Banská BystricaEvonik Fermas s.r.o.08.01.202430.01.2024Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný IŽP Bratislava, pracovisko NitraMESTO TRNAVA26.01.2024Text Žiadosti o IP
Farma ošípaných Terezov IŽP Bratislava, pracovisko NitraPoľnohospodárske družstvo Kútniky22.11.2023Text Žiadosti o IP
Výroba kyseliny dusičnej KD-2 a Výroba koncentrovanej kyseliny dusičnej IŽP KošiceDuslo, a.s.29.06.2023Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Sekológ Brezno IŽP Banská BystricaSEKOLÓG s.r.o.26.07.202311.10.2023Text Žiadosti o IP
Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. IŽP KošiceBrantner Nova, s.r.o.04.07.202308.12.2023Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný - Poltár IŽP Banská BystricaZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, združenie06.04.202316.11.2023Text Žiadosti o IP
Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov IŽP KošiceTMHC, a. s.25.04.202309.11.2023Text Žiadosti o IP
Centrum fyz.-chem. úprav odpadov Rimavská Sobota IŽP Banská BystricaDETOX s.r.o.25.10.202211.12.2023Text Žiadosti o IP
Výroba farmaceutických produktov IŽP Bratislava, pracovisko NitraSaneca Pharmaceuticals a. s.07.06.202208.07.2022Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov - Nána IŽP Bratislava, pracovisko NitraEKOREAL, s.r.o.08.11.201920.02.2020Text Žiadosti o IP
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň IŽP Banská BystricaSlovalco, a.s.06.08.201903.10.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť IŽP Bratislava, pracovisko NitraTechnické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.03.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Mokrý Háj IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaVEPOS - SKALICA s.r.o.03.12.201823.01.2019Text Žiadosti o IP
Skládka odpadov Bojná časť B IŽP Bratislava, pracovisko NitraSkládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.12.12.2018Text Žiadosti o IP
Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha IŽP Bratislava, pracovisko NitraCHEMOLAK a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
Riadená skládka tuhých odpadov IŽP Bratislava, pracovisko NitraDuslo, a.s.31.10.2018Text Žiadosti o IP
Danucem Slovensko, a.s., závod Rohožník IŽP Bratislava, pracovisko BratislavaDanucem Slovensko a.s.26.01.2011Text Žiadosti o IP
Lakovanie IŽP Bratislava, pracovisko NitraFaurecia Slovakia s.r.o.16.12.201422.07.2015Text Žiadosti o IP