Košice

Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice 

Riaditeľka
Ing. Angelika Theinerová
tel.: 055/6324895
fax.: 055/6324892
e-mail.sizpiovke@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany vôd  
Ing. Gabriel Dancák
tel.: 055/6332913
e-mail.sizpiovke@sizp.sk

Havarijná služba OIOV
0903770174

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
Ing. Ulrika Ulbrichová
tel.: 055/6330285
e-mail.sizpiooke@sizp.sk

Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
RNDr. Patrik Kubis
tel.: 055/6330286
e-mail.sizpiohke@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Jesenského 6
Ing. Radovan Veselý
tel.: 055/7298031
fax.: 055/7298032
e-mail.sizpiopke@sizp.sk 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Ing. Juraj Čorba, PhD
tel.: 055/6333314
e-mail.sizpipkke@sizp.sk 

Žiadosti o informácie
tel.: 055/6324895
fax.: 055/6324892
e-mail: informacie_ke@sizp.sk


Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).