SIŽP - ústredie

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
  • Grösslingová 5
  • 811 09  Bratislava

Adresa SIŽP pre zásielky doručované do P.O.Boxu:

  • Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
  • Grösslingová 5
  • P.O.Box 812 95
  • 812 95  Bratislava

Generálny riaditeľ

Mgr. Ing. Ján Jenčo
Tel.: 02 / 654 22 408, 02/ 593 04 106
e-mail: sizp@sizp.sk


Oddelenie práva
JUDr. Renáta Bodnárová
Tel.: 02 / 593 04 121
e-mail: renata.bodnarova@sizp.sk

Oddelenie projektov a informatiky
Ing. Andrej Peterka
Tel.: 02 / 593 04 105
e-mail: andrej.peterka@sizp.sk

Osobný úrad 
Ing. Zuzana Hrčková
riaditeľka Osobného úradu
Tel.: 02 / 593 04 113
e-mail: osobny_urad@sizp.sk

Oddelenie kontroly
Ing. Brigita Pokorná
Tel.: 02 / 593 04 145
e-mail: brigita.pokorna@sizp.sk

Odbor ekonomiky a verejného obstarávania
Ing. Anna Benčeková
Tel.:02 / 593 04 148
e-mail: anna.bencekova@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Anna Marčeková
Tel.: 02 / 59304 157
e-mail: sizpuviu@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia 
Ing. Erika Bakičová
Tel.: 02/ 593 04 124
e-mail: sizpuioo@sizp.sk

Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva 
Ing. Jarmila Ďurďovičová
Tel.: 02 /593 04 107
e-mail: sizpuioh@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
RNDr. Beáta Múčková
Tel.: 02 / 59304 157
e-mail: sizpuiop@sizp.sk

Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti 
RNDr. Tatiana Horecká, PhD.
Tel.: 02 / 59304 150, 02 / 59304 155
e-mail: sizpuibb@sizp.sk

Útvar integrovaného povoľovania a kontroly 
Ing. Daniel Kucko
Tel.: 02 / 654 27 281, 02 / 59304 176 
e-mail: sizpuipk@sizp.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Tel.: 02 / 593 04 193
e-mail: informacie@sizp.sk

Podateľňa   
e-mail: podatelna@sizp.sk

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).