SIŽP - ústredie

Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Jeséniova 17D, 831 01 BRATISLAVA  


Generálny riaditeľ
JUDr. Róbert Ružička, PhD.      
Tel.: 02 / 654 22 408, 02/ 593 04 106    
Fax.: 02 / 59304 191    
e-mail: sizp@sizp.sk

Kancelária generálneho riaditeľa 
Ing. Mgr. Juraj Paxián    
Tel.: 02 / 654 22 408, 02 / 593 04 108    
Fax.: 02 / 59304 191    
e-mail: juraj.paxian@sizp.sk

  • Oddelenie práva Tel: 02 / 593 04 121
  • Oddelenie projektového manažmentu Tel: 02 / 593 04 106
  • Oddelenie informatiky Tel: 02 / 593 04 115

Osobný úrad 
Ing. Mgr. Juraj Paxián
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Osobného úradu      
Tel.: 02 / 593 04 101    
Fax.: 02 / 593 04 193    
e-mail: osobny_urad@sizp.sk

Oddelenie kontroly
Ing. Brigita Pokorná    
Tel.: 02 / 593 04 145          
e-mail: brigita.pokorna@sizp.sk

Odbor ekonomiky a verejného obstarávania
Ing. Anna Benčeková  
Tel.:02 / 593 04 121
e-mail: anna.bencekova@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Anna Marčeková    
Tel.: 02 / 59304 157    
Fax.: 02 / 654 23 181    
e-mail: sizpuviu@sizp.sk

Havarijná služba     0903 248 764

Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia 
Ing. Erika Bakičová    
Tel.: 02/ 593 04 124          
e-mail: sizpuioo@sizp.sk

Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva 
Ing. Jarmila Ďurďovičová    
Tel.: 02 /593 04 107          
e-mail: sizpuioh@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
RNDr. Beáta Múčková    
Tel.: 02 / 59304 157    
Fax.: 02 / 654 23 181    
e-mail: sizpuiop@sizp.sk

Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti 
RNDr. Tatiana Horecká, PhD.    
Tel.: 02 / 59304 150, 02 / 59304 155    
e-mail: sizpuibb@sizp.sk

Útvar integrovaného povoľovania a kontroly 
Ing. Cyril Burda    
Tel.: 02 / 654 27 281, 02 / 59304 122    
Fax.: 02 / 59304 191    
e-mail: sizpuipk@sizp.sk

Žiadosti o informácie 
Tel.: 02 / 654 22 408    
Fax.: 02 / 59304 191    
e-mail: informacie@sizp.sk

Podateľňa                
e-mail: podatelna@sizp.sk

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).