SIŽP - ústredie

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
 • Grösslingová 5
 • 811 09  Bratislava

Adresa SIŽP pre zásielky doručované do P.O.Boxu:

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
 • Grösslingová 5
 • P.O.Box 812 95
 • 812 95  Bratislava
Generálny riaditeľ

JUDr. Róbert Ružička, PhD.

Tel.: 02 / 654 22 408, 02/ 593 04 106

e-mail: sizp@sizp.sk

Kancelária generálneho riaditeľa 
Ing. Mgr. Juraj Paxián
Tel.: 02 / 593 04 106 
e-mail: juraj.paxian@sizp.sk

 • Oddelenie práva Tel: 02 / 593 04 121

 • Oddelenie projektového manažmentu Tel: 02 / 593 04 105

 • Oddelenie informatiky Tel: 02 / 593 04 115

 • Kontakt pre novinárov :  media@sizp.sk

Osobný úrad 
Ing. Zuzana Hrčková
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Osobného úradu
Tel.: 02 / 593 04 113
e-mail: osobny_urad@sizp.sk

Oddelenie kontroly
Ing. Brigita Pokorná
Tel.: 02 / 593 04 145
e-mail: brigita.pokorna@sizp.sk

Odbor ekonomiky a verejného obstarávania
Ing. Anna Benčeková
Tel.:02 / 593 04 148
e-mail: anna.bencekova@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany vôd 
Ing. Anna Marčeková
Tel.: 02 / 59304 157
e-mail: sizpuviu@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia 
Ing. Erika Bakičová
Tel.: 02/ 593 04 124
e-mail: sizpuioo@sizp.sk

Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva 
Ing. Jarmila Ďurďovičová
Tel.: 02 /593 04 107
e-mail: sizpuioh@sizp.sk

Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
RNDr. Beáta Múčková
Tel.: 02 / 59304 157
e-mail: sizpuiop@sizp.sk

Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti 
RNDr. Tatiana Horecká, PhD.
Tel.: 02 / 59304 150, 02 / 59304 155
e-mail: sizpuibb@sizp.sk

Útvar integrovaného povoľovania a kontroly 
Ing. Daniel Kucko
Tel.: 02 / 654 27 281, 02 / 59304 176 
e-mail: sizpuipk@sizp.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Tel.: 02 / 593 04 193
e-mail: informacie@sizp.sk

Podateľňa   
e-mail: podatelna@sizp.sk

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).