20 rokov IPKZ

Dátum: 18. 08. 2023

20 rokov zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

 Vstup Slovenska do európskych štruktúr bol podmienený mnohými legislatívnymi zmenami, a to aj v oblasti životného prostredia. V auguste 2003 nadobudol účinnosť vôbec prvý zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ).

Čo je IPKZ? Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení, ktoré sa uplatňujú pre veľké priemyselné prevádzky. Cieľom týchto opatrení je dosiahnuť čo najvyššiu mieru ochrany životného prostredia prostredníctvom znižovania emisií či už do ovzdušia, vody alebo pôdy. Zároveň sa tieto opatrenia sústreďujú aj na obmedzenie vzniku odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Samotný zákon o IPKZ patril medzi prioritné oblasti životného prostredia obsiahnuté v čl. 70 a čl. 81 Európskej dohody o pridružení. Mariana Martinková, riaditeľka Inšpektorátu životného prostredia Žilina, hovorí, že tento zákon bol zásadným aj podľa záverov vyjednávaní v roku 2001 v súlade s Partnerstvom pre vstup do EÚ, v ktorom Slovenská republika prijala záväzok dokončiť zosúlaďovanie legislatívy Európskeho Spoločenstva a Európskej Únie v oblasti životného prostredia. Transpozícia environmentálneho acquis kládla osobitný dôraz na kvalitu životného prostredia ako celku a kontrolu priemyselného znečisťovania rozhodujúcimi zdrojmi. ,,Okrem legislatívneho zabezpečenia, samotného zákona o IPKZ a vykonávacieho predpisu, sa rozpracovalo inštitucionálne a personálne zabezpečenie, ďalej odborno-metodické zabezpečenie a vzdelávanie pracovníkov v procese IPKZ, kde bol jedným z nástrojov zabezpečenia bilaterálny projekt s Dánskom „Pomoc SR pri implementácii smernice EÚ o IPKZ“ a Phare IPKZ projekt a zabezpečenie vydávania integrovaných povolení, ktoré mali byť vydané do roku 2007, cca 130 povolení ročne,“ dodala Martinková.

 Výzvou a úlohou pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) je presvedčiť a dohliadnuť na priemysel, aby jeho cieľom nebola tvorba zisku na úkor životného prostredia. Podľa Mariany Martinkovej je dôležité, aby spoločnosti investovali aj do životného prostredia, a to využívaním moderných technológií a postupov. ,,Pri povoľovaní, za mojich 10 rokov na OIPK, sme razili za použitia existujúcej legislatívy, teóriu WIN-WIN. Nájsť spokojnosť aj úradu aj prevádzkovateľa bolo niekedy veľmi ťažké, ale pre životné prostredie to najlepšie. Veľmi dôležitá bola komunikácia s prevádzkovateľom, hlavne v rovine pochopenia a odkrytia jeho problémov tak, aby sme sa spolu dopracovali k zhodnému výsledku, ktorým je ochrana ŽP.“  

 Čo je Integrované povoľovanie? Je to konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia.

 Odbory integrovaného povoľovania a kontroly sú špecifickou časťou SIŽP, pretože sa nezameriavajú výlučne iba na kontrolu. Jednotlivé prevádzky sú hodnotené z viacerých aspektov. Práca našich inšpektorov spočíva aj v spomínanom dialógu s prevádzkovateľmi. ,,Keď porovnám prevádzky, do ktorých sme začali vstupovať pred rokmi a dnes, tak vidím progres,“ hovorí Mária Petrová, vedúca odboru IPKZ z Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica.

 SIŽP je v oblasti IPKZ ako povoľujúcim orgánom tak aj orgánom štátneho dozoru. Ak zistíme technologické nedostatky, ktoré majú za následok znečisťovanie životného prostredia, v našej kompetencii je aj rozhodovanie o obmedzení či zastavení prevádzky. Vzdelávanie v danom odbore je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Mária Petrová hovorí, že inšpektori musia neustále sledovať výskum a vývoj technológií a techník, ktoré dokážu ochrániť našu vodu, pôdu a ovzdušie. ,,Aj napriek všetkým prekážkam, ktoré musíme prekonávať v rámci kontrol a diskusií s prevádzkovateľmi, viem že to má význam. Vybudovaním priemyslu na určitú úroveň a realizovanie opatrení, ktoré šetria životné prostredie, je výzva k tomu, aby sme to robili aj naďalej a aby sme prispeli k zavádzaniu takých technológií, ktoré budú šetriť životné prostredie.“

 Dôsledná práca SIŽP v oblasti IPKZ dosahuje nie len účinnú ochranu životného prostredia, a teda aj zdravia obyvateľstva, ale aj hospodárskej súťaže medzi jednotlivými podnikmi. Pre našich inšpektorov je neprípustné, aby ktokoľvek podvádzal a obchádzal zákony na úkor nášho ovzdušia, vody či pôdy.


Foto: archív SIŽP