Elektronické doručovanie

Dátum: 15. 01. 2021

Vážení občania, živnostníci,

v zmysle zákona č.  305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že úradné listy, ktorými s Vami písomne komunikuje Slovenská inšpekcia životného prostredia, ako aj rozhodnutia vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní alebo podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Úradné listy aj rozhodnutia sú autorizované kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, úradné listy aj rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou je doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie Vás žiadame, aby ste prednostne využívali elektronickú komunikáciu (e-mail, elektronické doručovanie prostredníctvom portálu slovensko.sk).

Ďakujeme za pochopenie