FORTISCHEM, a. s. Nováky

Dátum: 26. 01. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia rozhodnutím vydaným pre prevádzkovateľa FORTISCHEM, a. s. Nováky, nepredĺžila termín vykonávania ďalšej činnosti v  prevádzke „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlornanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ po 11. decembri 2017 v súvislosti s realizáciou konverzie techniky ortuťovej elektrolýzy na techniku bipolárnej membránovej elektrolýzy.


Slovenská inšpekcia životného prostredia bezprostredne po tomto termíne dňa 12. decembra 2017 vykonala mimoriadnu environmentálnu kontrolu v uvedenej prevádzke, počas ktorej bolo preverené a potvrdené, že boli vykonané také fyzické opatrenia (demontáže armatúr, prerušenie prívodu elektrickej energie), ktoré znemožňujú akékoľvek ďalšie používanie techniky ortuťovej elektrolýzy.


Integrované povolenie

Správa z environmentálnej kontroly