Konferencia o vodnom hospodárstve v priemysle

Dátum: 19. 11. 2018

12. – 14. novembra 2018 sa uskutočnila jubilejná konferencia o vodnom hospodárstve v priemysle. Účastníkom konferencie sa prihovoril aj generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia JUDr. Róbert Ružička, PhD.,  niekoľkými konkrétnymi údajmi o aktuálnej situácii v oblasti ochrany vôd.

Všetky vody v Európskej únii sú vystavené tlaku spôsobenému okrem iného zvyšujúcim sa dopytom po vode, znečisťovaním vody, rýchlosťou a intenzitou zmien vo využívaní pôdy a vplyvov zmeny klímy, čo ohrozuje bezpečnosť dodávok vody a zhoršuje negatívne účinky sucha a nedostatku vody nielen v Stredozemí, ale už aj v ďalších oblastiach. Generálny riaditeľ zdôraznil potrebu:

  • efektívnej realizácie vodohospodárskej politiky v EÚ, ktorej základným a hlavným predpisom je smernica o vodách ako aj v SR, kde je základným právnym prameňom vodný zákon (č. 364/2004 Z.z.),
  • uplatňovania udržateľného využívania vody
  • a v neposlednom rade dôsledného presadzovania uplatňovania stanovených pravidiel v praxi.

Pri príležitosti jubilejnej 50. konferencie vodohospodárov v priemysle prevzala ocenenie aj hlavná inšpektorka Útvaru inšpekcie ochrany vôd za dlhoročný prínos a prácu tejto odbornej zložky inšpekcie.