Kyjovský potok

Dátum: 13. 12. 2018 Inšpekcii životného prostredia dňa 12.12.2018 starosta obce Nižný Hrušov nahlásil znečistenie vodného toku Kyjovský potok.  Zamestnanci inšpekcie vykonali obhliadku uvedenej lokality pri ktorej  zistili, že v mieste kaskády pod merným objektom Parshallov žľab dochádza k speneniu povrchových vôd Kyjovského potoka. Zamestnanci inšpekcie pokračovali v obhliadke povrchových vôd v smere proti prúdu vodného toku až po vyústný objekt odkaliska Poša, ktorým vytekajú odpadové vody do Kyjovského potoka. Obhliadkou bolo zistené, že na hladine vody sa vyskytovala pena. Inšpekcia požiadala zástupcu správcu vodného toku Ondava Slovenský vodohospodársky podnik š.p. o odber vzoriek vody.  Po obdržaní  týchto výsledkov  bude inšpekcia pokračovať v riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.