LEPŠIA OCHRANA OVZDUŠIA A EFEKTÍVNEJŠIE ZÁKONY

Dátum: 23. 12. 2022

Nový zákon o ochrane ovzdušia prešiel parlamentom! Pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia to znamená, že môže razantnejšie konať voči porušovateľom. 
 
 V skratke: 
 
 - širšie oprávnenia pri výkone dozoru;
 -vyššie pokuty za protiprávne činy;
 - ukladanie sankcií v skrátenom konaní pre všetky správne delikty;
 - pri včasnej úhrade pokuty, odpustenie jej časti. 
 
 Jeden zo základných pilierov zákona tvoria opatrenia na zníženie celkového množstvo vypúšťaných emisií, zvýšenie kvality ovzdušia a obmedzenie množstva vypúšťaných emisií priamo pri zdroji. 
 
 V prípade veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia môžeme po novom pristúpiť k pokute až do výšky 1 000 000 eur. 
 
 Ukladanie pokút ale nie je našim hlavným cieľom. Nová legislatíva pre nás predstavuje výzvu aj v otázke prevencie a zaškolenia. Tým, ktorí aktívne pristúpia k náprave, časť sankcie odpustíme.
 
 Prečo to všetko? 
 
 Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry každoročne na Slovensku zomrie približne 5 000 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu. Nový zákon premieta celkovo 11 európskych smerníc, ktorých aplikácia má prispieť k zlepšeniu nepriaznivého stavu.