Medzinárodný varovný systém rieky Dunaj - testovanie

Dátum: 20. 11. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie útvar inšpekcie ochrany vôd okrem iných povinností plní aj úlohy Slovenskej republiky v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných tokoch a zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska Slovenskej republiky v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využití rieky Dunaj.

Vybudovanie Systému včasného varovania v povodí rieky Dunaj (Accident Emergency Warning System – AEWS) vyplynulo z čl. 16 Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využití rieky Dunaj. Hlavnou úlohou AEWS je výšenie verejnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd tým, že poskytne včasné informácie o potenciálnom znečistení dotknutým krajinám v povodí rieky Dunaj.

V krajinách povodia rieky Dunaj boli zriadené základné medzinárodné varovné strediská (Principal International Alert Centres - PIAC), ktoré spĺňajú funkciu operačných jednotiek zodpovedných za komunikáciu a spoluprácu na medzinárodnej úrovni v celom povodí rieky Dunaj. Ide o 14 varovných stredísk v 13 krajinách. Ich činnosť začína v momente prijatia správy o náhlom a nepredvídanom a závažnom znečistení v celom povodí rieky Dunaj. Takáto správa môže byť prijatá SMS správou alebo e-mailom.

Funkčnosť celého tohto systému sa preveruje testovaním. Testovanie Medzinárodného varovného systému sa uskutočnilo aj dňa 5.11.2018 vo večerných hodinách (21:14 h). Testovanie nebolo vopred ohlásené a jeho cieľom bolo preveriť funkčnosť a rýchlosť reakcie jednotlivých varovných stredísk - PIAC. Hlavým účelom tohto testu bolo potvrdenie prijatej správy v stanovenom termíne,  t.j. v limite do 3 hodín od doručenia SMS správy resp. e-mailu.

Zástupca PIAC Slovensko (PIAC 04) po prijatí SMS, potvrdil jej prijatie v čase do 4 minút, čím bola splnená podmienka testu.