NELEGÁLNE UMIESTNENÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD V HLADOVKE A ZÁBIEDOVE

Dátum: 22. 01. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prijala  14.5.2018 podnet kvôli navážaniu neznámej suroviny na viaceré parcely v katastrálnom území obce Hladovka a obce Zábiedovo. Predmetný podnet začala okamžite prešetrovať a v rámci vykonaných kontrol zistila, že ide o materiál obsahujúci ťažké kovy, ktorý je pre životné prostredie nebezpečný. SIŽP postúpila všetky svoje zistenia v júni 2018 orgánom činným v trestnom konaní, a tie po roku a pol vzniesli vo veci obvinenie.

Neznáma látka je znehodnotený „FeSiMn úlet“, vyprodukovaný spoločnosťou OFZ, a.s., ktorá vykonáva ferozliatinársku výrobu. Ide o jemné prachové častice zachytávané filtrami zo spalín, ktoré sú pri výrobe odsávané podtlakovým ventilátorom. Prevádzkovateľ je povinný raz ročne analyzovať vzorky „FeSiMn úletu“ v akreditovanom laboratóriu. Ak nesplní požadované parametre, tento úlet musí byť zneškodnený ako nebezpečný odpad. V žiadnom prípadne sa nesmie používať na zásypy alebo na terénne úpravy.

Počas kontroly v prevádzke OFZ, a.s. sa zistilo, že predmetný FeSiMn úlet nebol skladovaný v súlade s vydaným integrovaným povolením a došlo k jeho znehodnoteniu. Nielenže ho nie je možné použiť ako ďalšiu surovinu vo výrobe, ale ide o nebezpečný odpad. Prevádzka ohrozovala životné prostredie  nezabezpečením tohto odpadu, aby nemohlo dôjsť k jeho nežiadúcemu úniku. SIŽP tiež zistila, že spoločnosť OFZ, a.s. nebezpečnú surovinu predala ďalšej firme ako certifikovaný vedľajší produkt napriek tomu, že ním nebol. Tá všetku surovinu bez skladovania predala ďalším dvom spoločnostiam, ktoré nevlastnia ani prevádzkové zariadenie na skladovanie „FeSiMn úletu“ a nemajú ani oprávnenie nakladať s nebezpečným odpadom. 

Uvedené spoločnosti  z prevádzky spoločnosti OFZ, a.s. vyviezli v roku 2018 viac ako 32 tisíc ton tohto nebezpečného odpadu, ktorý následne protizákonne umiestnili na parcely v katastrálnom území obce Hladovka a Zábiedovo, kde ho v niektorých častiach pozemkov hromadili na kopy. Inde ho rozhŕňali, či naviezli na neho iný odpad a zeminu.  

SIŽP v júni 2018 postúpila všetky svoje zistenia polícii vzhľadom na rozsah protiprávnej činnosti, z ktorého bolo dôvodné sa domnievať, že došlo k trestnému činu. Po roku a pol vyšetrovatelia vzniesli vo veci obvinenie.

„SIŽP v tejto veci skutočne promptne reagovala a zistila skutkový stav, ktorý nasvedčoval spáchaniu trestných činov, čo sa predsa potvrdilo aj medializovaným vznesením obvinenia. Verím, že orgánom činným v trestnom konaní sa podarí vec dotiahnuť do úspešného konca a páchatelia tejto environmentálnej protiprávnej činnosti budú aj odsúdení,“ zdôraznil Ján Jenčo, generálny riaditeľ SIŽP.