Novela predpisov v oblasti CITES

Dátum: 07. 01. 2019

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť aj vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.378/2018 Z. z.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny v povinnostiach sa týkajú najmä vedenia evidencie exemplárov živočíchov, preukazovania pôvodu  a spôsobu nadobudnutia exemplárov. Podrobnejšie o základných povinnostiach držiteľov exemplárov  so zapracovanými zmenami nájdete v časti PRIRODA-CITES:

Nové povinnosti mačkovitých šeliem 

Základné povinnosti držiteľa exemplára

Prehľad potrebných dokladov

Preukazovanie pôvodu exemplárov

Preukazovanie spôsobu nadobudnutia exemplárov 

Vedenie evidencie

Komerčná činnosť

Prehľad druhov u ktorých sa nevedie evidencia