Nový domov pre nelegálne chované šelmy

Dátum: 29. 04. 2024

SIŽP odobrala súkromnému chovateľovi troch mladých tigrov. Konali sme tak z dôvodu, že majiteľ nedodržal zákaz ich držby. 


Inšpektorát životného prostredia Bratislava pri kontrole chovu tigrov zistil, že jeden chovateľ má v nelegálnej držbe tri mláďatá tigrov. Tie boli umiestnené v garáži bez prístupu do vonkajšieho výbehu. Mláďatá boli po odobratí umiestnené do karantény, a to v našej jedinej záchytnej zoologickej záhrade v Bojniciach.  


Od 1.marca 2022 (zákonom č. 7/2022 Z.z) je v rámci SR zakázaná držba ako aj predaj veľkých mačkovitých šeliem. K predmetnému zákazu MŽP pristúpilo z dôvodu nekontrolovateľného rozmnožovania v zajatí u súkromných držiteľov na Slovensku, a tiež následnej komerčnej činnosti s týmito druhmi.


Prečo je chov mačkovitých šeliem v zajatí problémom?


Mláďatá tigrov sa na Slovensku využívajú na prilákanie verejnosti do rôznych zverincov a takzvaných „hladkacích ZOO“. Ľudia sa mylne domnievajú, že takýmto spôsobom pomáhajú ohrozeným druhom. V skutočnosti je to len komerčná aktivita majiteľov, ktorá so záchranou živočíchov nemá nič spoločné. Po odrastení mláďat nastáva problém s ich umiestnením. Problematické je zabezpečenie ich základných životných potrieb a existuje reálna hrozba ich zneužitia v nelegálnom obchode. 


Tigre sú v zajatí často príbuzensky krížené, čo má negatívny vplyv na ich zdravie. Špeciálnym prípadom sú biele tigre, ktoré sa v zajatí úmyselne rozmnožujú opakovaným najbližším príbuzenským krížením. Majú predispozície pre genetické poruchy, napríklad vrodenú srdcovú vadu, škúlenie, rázštepy, deformity chrbtice, poškodenie vnútorných orgánov a rôzne neurologické problémy. Z tohto dôvodu zvieratá  trpia vážnymi zdravotnými problémami a predčasne hynú. Pre zachovanie druhu vo voľnej prírode a jeho genetickú variabilitu nemajú žiadnu hodnotu.


Napriek tomu, že sa počet mačkovitých šeliem žijúcich v súkromných chovoch mimo zoologických záhrad na Slovensku legislatívou znížil, stále máme viacero súkromných zariadení mimo ZOO, kde nebezpečné zvieratá chovajú!