POKUTY ZA ENVIROMENTÁLNE DELIKTY SPOLOČNOSTI IKEA INDUSTRY SLOVAKIA S.R.O.

Dátum: 15. 06. 2021

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) právoplatne uložil v máji tohto roku spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s.r.o., pokutu v celkovej výške 80 000 eur podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o IPKZ) 

Výška pokuty zodpovedá závažnosti protiprávneho konania, keďže spoločnosť výrazným spôsobom prekročila výrobný limit, stanovený integrovaným povolením počas dvoch kontrolovaných rokov, a svojvoľne, bez oprávnenia navýšila výrobné kapacity, na ktoré nemala oprávnenie ani súhlas SIŽP ako povoľovacieho orgánu. Vzhľadom na skutočnosť, že tak konala dlhodobo, SIŽP má za to, že výrobný limit, určený v integrovanom povolení, ani rešpektovať nemienila. Rozhodnutie o pokute je právoplatné  a momentálne prebieha lehota na podanie správnej žaloby. 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP kontroloval v prevádzku výroby drevotrieskových dosiek prevádzkovateľa IKEA Industry Slovakia, s.r.o., odštepný závod Malacky Boards podľa zákona o IPKZ. Environmentálna kontrola sa zamerala na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a bola vykonaná na základe podnetov na znečisťovanie ovzdušia prevádzkou od roku 2017 do roku 2019. SIŽP zistila, že v spomínanom závode, kde sa vyrábajú drevotrieskové dosky, prichádza k drveniu dreva drviacim zariadením bez toho, aby sa materiál kropil vodou, čím by sa predišlo nadmernému prášeniu a čo je v rozpore s podmienkou integrovaného povolenia. Týmto spôsobom dochádzalo počas veterných dní k rozsiahlemu zaprašovaniu okolia. Spoločnosť počas kontroly predložila SIŽP ročné výkazy o súhrnných emisiách a poplatkoch. Za rok 2017 spoločnosť uviedla, že vyrobila 434 637 m3  surových dosiek a v roku 2018 to bolo 447 564 m3 surových dosiek, hoci na základe platného integrovaného povolenia na výrobný program mala stanovených len 375 000 m3 surových dosiek za rok.  

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny rieši prípad zakladania porastov rýchlorastúcich drevín a pestovanie nepôvodných druhov rastlín spoločnosti IKEA  Industry Slovakia, s.r.o.,  za hranicami zastavaného územia obce. V máji  tohto roku SIŽP uložila spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s.r.o. pokutu vo výške 5 000 € za zásah do mokrade bez súhlasu príslušných orgánov na ochranu životného prostredia v lokalite Modranský Šúr a Zadný Šúr v katastrálnom území obce Modra. Vlhké lúky s výskytom  krovitých vŕb, ostríc a tráv spoločnosť premenila na monokultúrnu plantáž nepôvodných drevín, konkrétne 7 271 topoľov. Poškodila tým miesto, kde sa rozmnožovali chránené živočíchy: obojživelník - skokan rapotavý a vták - kaňa močiarna. SIŽP nariadila spoločnosti nepôvodné dreviny okamžite odstrániť. 

SIŽP  vedie správne konanie aj voči  subjektu  FirstFarms Mast Stupava, a.s., ohľadom výsadby nepôvodných drevín, s ktorým má spoločnosť IKEA  Industry Slovakia, s.r.o., zmluvu, a ktorý pre ňu pestuje tieto druhy stromov: topoľ robusta a ozdobnica čínska. Tieto druhy boli   vysadené v roku 2018 na ornej pôde v katastrálnom území Mást a na ornej pôde v katastrálnom území Stupava bez súhlasu orgánu ochrany prírody, čím došlo k porušeniu § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny.

V roku 2016 Odbor inšpekcie ochrany vôd SIŽP vykonal kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o vodách v odštepnom závode Malacky Boards, spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s.r.o., zameranú na vypúšťanie odpadových vôd a na posúdenie účinnosti mechanicko – biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa nachádza  v areáli spomínaného závodu. V rámci kontroly bolo zistené porušenie zákona a SIŽP uložila  pokutu v celkovej výške 19 616 eur.