POSTUP SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA BOL ZÁKONNÝ

Dátum: 27. 01. 2022

Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu spoločnosti TP 2, s.r.o., ktorá súdne napadla protokol z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Krajský súd v Košiciach tým potvrdil správnosť postupu a aj závery SIŽP, podľa ktorých prevádzkovateľ odkaliska Poša vypúšťal odpadovú vodu do povrchového recipientu bez potrebného povolenia, čím porušil zákon o vodách.

Odbor inšpekcie ochrany vôd, Inšpektorátu životného prostredia Košice začal v júni 2020 vykonávať v subjekte TP 2, s.r.o. hlavný štátny vodoochranný dozor. Inšpektori SIŽP počas kontroly zistili, že povolenie, vydané Krajským úradom životného prostredia v Prešove v roku 2012 a predĺžené rozhodnutím Okresného úradu Prešov v roku 2015, na základe ktorého spoločnosť TP 2, s.r.o. vypúšťala odpadové vody do povrchového recipientu, stratilo platnosť dňa 31.12.2018. Odpadové vody tak boli vypúšťané z odkaliska Poša do rieky Ondava odo dňa 1.1.2019 bez platného povolenia. SIŽP pri prerokovaní protokolu začiatkom septembra 2020 uložila prevádzkovateľovi odkaliska Poša povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku, teda postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ odkaliska Poša závery z vykonanej kontroly napadol žalobou koncom septembra 2020. Krajský súd v Košiciach, 26. januára 2022 túto žalobu zamietol, čím potvrdil právny názor a závery vyslovené inšpektormi SIŽP. Tieto zistenia budú podkladom pre ďalšie konanie SIŽP, príslušných orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie ako aj orgánov činných v trestnom konaní.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo sa osobne zúčastnil ústneho pojednávania a následného verejného vyhlásenia rozsudku: „Vnímam to ako ďalšie veľké víťazstvo v prospech životného prostredia. Som rád, že súdy potvrdili naše závery. Je to aj uznanie pre vysoko kvalitnú prácu inšpekcie. Vážim si to o to viac, že ide o náročný a dlhotrvajúci prípad, kedy sme dokonca museli čeliť rôznym formám zastrašovania. Je naozaj nevyhnutné, aby si prevádzkovatelia zariadení znečisťujúcich životné prostredie uvedomili, že SIŽP nebude tolerovať porušovanie environmentálnej legislatívy,“ povedal.

Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, právoplatnosť nadobudne doručením písomného rozsudku obom zúčastneným stranám.