Prekročenie limitov azbestových vlákien v bratislavskej lokalite Slnečnice sa nepotvrdilo

Dátum: 30. 11. 2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia si posvietila na podozrenia z ohrozenia životného prostredia v súvislosti s rozoberaním takzvaného umelého kopca v lokalite Slnečnice, Bratislava – Petržalka. Vedenie inšpekcie požiadalo Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov, ktoré je súčasťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre o odber vzoriek zo zeminy na umelom kopci. RÚVZ so sídlom v Nitre odobral a vyšetril tri pevné vzorky stavebného materiálu na obsah azbestových vlákien. Vzorku zeminy odobral zástupca spoločnosti EL spol.s.r.o., Spišská Nová Ves dňa 6.11.2018. Zároveň, prostredníctvom nezávislého akreditovaného laboratória zabezpečila odber a analýzu štyroch vzoriek z voľného ovzdušia v rôznych vzdialenostiach od kopca.

V prípade odobratej vzorky zeminy nitriansky Regionálny úrad verejného zdravotníctva nepotvrdil prítomnosť azbestových vlákien. Prítomnosť azbestových vlákien potvrdil iba v prípade vzoriek odobratých z potrubia a dosky, ktoré boli nájdené pri prácach na kopci.

Čo sa týka vzoriek odobratých z voľného ovzdušia zo štyroch meracích miest sa potvrdila prítomnosť azbestových vlákien na jednom meracom mieste, a to práve pri kopci. Počet nameraných azbestových vlákien bol 197. m-3.  Na ostatných lokalitách, v blízkosti obytných zón, sa azbestové vlákna v ovzduší počas meraní neobjavili.

Slovenská inšpekcia životného prostredia si následne vyžiadala od zdravotníkov interpretáciu nameraných výsledkov z analýz vzoriek voľného ovzdušia na základe platnej legislatívy na ochranu zdravia. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre neexistujú limity pre vonkajšie prostredie, no vo vnútorných priestoroch je ustanovený limit azbestových vlákien 1000. m-3. Medializované informácie o päťdesiatnásobnom prekročení limitov sa nepotvrdili.  

Napriek tomu Slovenská inšpekcia životného prostredia požiadala zdravotníkov  o  doplnenie ich stanoviska „Posúdenie interpretácie nameraných výsledkov“ z 26.11.2018 o zhodnotenie vplyvov na verejné zdravie obyvateľov tejto lokality. Na základe výsledkov bude inšpekcia postupovať nie len v rámci svojich zákonných možností, ale rovnaký postup bude  iniciovať aj u ďalších orgánov štátnej správy.


Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi, ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu. SIŽP v súčasnosti  kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úsekoch: ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a regulácie obchodu s exemplármi CITES, biologickej bezpečnosti a integrovaného povoľovania a kontroly.


Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na RÚVZ so sídlom v Nitre zabezpečuje akreditované odbery a stanovenia  anorganických vláknitých prachov vo vnútornom a pracovnom  ovzduší (t.j. nie vo voľnom ovzduší) a v pevných materiáloch elektrónovým mikroskopom na celom území SR od roku 2000. Vyhodnocuje vzorky vnútorného a pracovného ovzdušia počas likvidácie azbestových materiálov a po skončení prác.