PREVENCIA PROTI VYSOKÝM POKUTÁM ZA ZNEČISŤOVANIE VODNÝCH TOKOV OBECNÝMI ČISTIARŇAMI ODPADOVÝCH VÔD

Dátum: 22. 03. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v rámci Svetového dňa vody (22.03.2021) prijala program preventívnych opatrení, aby tým zabránila častým a opakovaným znečisteniam vodných tokov z obecných čistiarní odpadových vôd (ČOV).

Podľa Jána Jenča, generálneho riaditeľa SIŽP je oveľa lepšie predchádzať ekologickým haváriám, ako riešiť ich nepriaznivé dôsledky. Ďalej zdôraznil, že havarijné stavy obecných ČOV sú veľmi časté, zväčša ich spôsobuje preťaženie, neodborné zaobchádzanie, alebo zastarané zariadenie. "Plánujeme prevádzkovateľov obecných ČOV motivovať a informovať, aby finančné prostriedky investovali radšej do renovácie prevádzky, než aby sa dostali do bludného kruhu sankcionovania za opakované ekologické havárie, ktorým nebudú môcť zamedziť, pretože im neostanú finančné prostriedky na renováciu zariadenia," doplnil generálny riaditeľ Jenčo. 

SIŽP mieni zvýšiť počet operatívno-preventívnych kontrol, zameraných na dodržiavanie povinností v zmysle vodného zákona. Patria k nim aj povinnosti prevádzkovateľov obecných ČOV prevádzkovať vodnú stavbu v súlade so schváleným manipulačným poriadkom, keďže jeho nedodržiavaním veľmi často prichádza k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd (MZV) podľa § 41 vodného zákona a následne k ekologickým haváriám na vodných tokoch.

Vo viacerých mestách a obciach Slovenska, najmä v okolí Bratislavy, sa uskutočňuje masívna výstavba nových domácností, ktoré sa napájajú už na existujúcu kanalizačnú infraštruktúru. Splaškové odpadové vody sú odkanalizované do obecných ČOV. Ak sú dimenzované na menší počet ekvivalentných obyvateľov, prepúšťajú časť znečistených odpadových vôd do priľahlých vodných tokov. Stáva sa tak najmä v nepriaznivom počasí počas intenzívnych prívalových dažďov. Dažďová voda sa dostáva zväčša jednotnou kanalizáciou spolu so znečistenými splaškovými odpadovými vodami do hydraulicky preťaženej ČOV a jej obsah sa potom vyleje bez potrebného prečistenia do vodného toku. To spôsobí MZV podľa § 41 vodného zákona. Prichádza k silnému znečisteniu životného prostredia a ohrozeniu života rýb a iných vodných živočíchov. V takomto prípade SIŽP znečisťovateľov sankcionuje podľa rozsahu škôd na základe vodného zákona až do výšky 165 000 eur a zároveň nariadi účinné nápravné opatrenia. Keďže v prípade obecných ČOV spravidla neprichádza k znečisťovaniu zámerne, SIŽP sa rozhodla pôsobiť v tejto problematike preventívne a kontrolovať dodržiavanie manipulačného poriadku ČOV zo strany prevádzkovateľov, ako aj efektivitu nastaveného procesu čistenia odpadových vôd.

Vypuklým príkladom je ČOV, prevádzkovaná obcou Moravský Svätý Ján. Dňa 28.05.2020 prišlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd, ktoré bolo spôsobené únikom čistiarenského kalu do povrchového vodného toku Lakšársky potok v katastrálnom území obce Moravský Svätý Ján. Z vyústenia ČOV unikala kalná zapáchajúca hnedá tekutina. Znečistenie sa rozširovalo v smere vodného toku na ploche približne 400 m.

Laboratórne testy z odobratých vzoriek odpadových vôd potvrdili, že nastalo znečistenie vody čistiarenským kalom, ktorý je podľa ustanovenia § 2 aa) vodného zákona znečisťujúcou látkou, a v prílohe č. 1 Zoznamu I je zaradený do bodu 10 medzi nerozpustné látky.

SIŽP zistila, že táto ČOV bola hydraulicky a látkovo preťažená v dôsledku zrážok. Väčšie množstvo pritekajúcich odpadových vôd na ČOV zvýšilo objem vody v dosadzovacej nádrži a kal začal nekontrolovateľne unikať.

Smutnou skutočnosťou je aj fakt, že Lakšársky potok je podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z. z. zaradený do kategórie vodohospodársky významných vodných tokov. Táto lokalita je zároveň súčasťou Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie a vody z Lakšárskeho potoka sa využívajú aj na zavodňovanie mokradí v blízkom území európskeho významu Ciglát.

SIŽP pri ukladaní výšky pokuty prihliadala na všetky zistené skutočnosti, na základe čoho uložila obci pokutu vo výške až 15 000,00 eur. Táto pokuta bola najvyššou, ktorú vlani udelila SIŽP obci za spôsobené MZV. Žiaľ, v pomerne krátkej dobe tá istá ČOV spôsobila ďalšie MZV. Aj preto sa SIŽP zamerala na dôslednú prevenciu podobných prípadov s cieľom zabrániť tak ďalšiemu znečisťovaniu vodných tokov.

Počas ostatných piatich rokov SIŽP uložila za nedovolené vypúšťanie odpadových vôd do vodných tokov a MZV spôsobené obecnými ČOV 48 pokút v celkovej hodnote 162 041,00 eur. Historicky najvyššia pokuta bola uložená v roku 2017 obci Čaňa v hodnote 19 900,00 eur, na druhom mieste je spomínaná pokuta pre obec Moravský Svätý Ján. Tretia najvyššia pokuta bola uložená Združeniu obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve, ktoré prevádzku ČOV Hubice, a to v o výške 8 597,48 eur. Aj v tomto prípade ide o chronického znečisťovateľa a jeho posledný prípad MZV v týchto dňoch opäť vyšetruje SIŽP.