Príhovor generálneho riaditeľa k prvému roku pôsobenia na SIŽP

Dátum: 01. 08. 2019

Vážené dámy,
vážení páni,

žijeme v čase, keď otázka zdravého životného prostredia už dávno nie je témou okrajovou, ale naopak, stáva sa kľúčovou témou verejného záujmu, spoločenských diskusií, či hesiel politických strán a rovnako je táto téma oprávnene zdrojom čoraz väčších obáv ľudí.

V tejto súvislosti by som rád poukázal na mnohé environmentálne výzvy, ktorým Slovenská republika, ako aj okolitý svet v súčasnosti čelí. Len samotné znečistenie ovzdušia vedie u nás k viac ako 5 000 predčasným úmrtiam ročne. Environmentálne problémy majú pritom stále väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, ale aj komfort života obyvateľov. Okrem toho, podobne ako inde vo svete, aj v našom teritóriu zasahuje klimatická zmena a spôsobuje vážne environmentálne, ekonomické a zdravotné problémy. Dôležité je tiež, Slovenská republika sa spolu s ďalšími štátmi EÚ prihlásila k dohode o dosiahnutí uhlíkovej neutralite v r. 2050.

S týmto poznaním a so štvorročnou bruselskou skúsenosťou, kde som mal česť zastupovať Slovenskú republiku a byť v centre negociácií k legislatívnym návrhom Európskej komisie medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom, som pred rokom začal pôsobiť na Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP).

Ako jeden zo svojich hlavných strategických cieľov som si po svojom nástupe do funkcie stanovil, aby SIŽP bola dôveryhodným inšpekčným a povoľovacím orgánom. Tento záväzok sa nedá nijakým iným spôsobom realizovať ako iba tým, že budeme v konkrétnych záležitostiach ochrany životného prostredia dbať o čo najdôslednejšie zisťovanie skutkového stavu a vyvodzovanie zodpovednosti v prípade zistených porušení. Zároveň verejnosť má právo byť pravidelne informovaná o našich aktivitách a progrese, ktorý v jednotlivých prípadoch dosahujeme, preto presadzujem čo najväčšiu možnú otvorenosť inšpekcie smerom navonok.
Aj z tohto dôvodu ste v uplynulom období mohli postrehnúť zvýšenú mieru angažovanosti SIŽP vo veciach zvýšeného spoločenského záujmu. SIŽP vykonala 12 kontrol subjektov či lokalít spájaných s výstavbou D4/R7 a naďalej spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. Významný podiel mali inšpektori na uzatvorení a rekultivácii skládky v Považskom Chlmci, aktuálne sa venujú aj riešeniu odkaliska Poša na východnom Slovensku a ďalším, roky neriešeným problémom.  Výrazne sa posilnila angažovanosť inšpektorov životného prostredia aj pri ochrane vzácnych druhov a lokalít Slovenska. Na základe podnetov zo strany štátnych či neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero výrubov pre podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov.  

S uvedeným úzko súvisí ďalší z mojich cieľov, aby SIŽP bola efektívnym orgánom postihovania environmentálnych deliktov.
Ani tá najlepšia legislatíva nepomôže, ak zostane na papieri. Ak nebudeme prísne strážiť jej dodržiavanie v reálnom živote.

Je preto mimoriadne dôležité, aby:

  • naša inšpekčná činnosť bola stále viac a viac zameraná na skutočné defekty v ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia,
  • ukladanie pokút, bolo proporčné
    k miere porušenia právneho predpisu
    ; pokuta musí spĺňať nielen represívnu, ale aj výchovnú a preventívnu funkciu pre ostatných; inými slovami – porušenie enviro legislatívy sa nesmie oplatiť.

Preto sa uchádzame o finančné prostriedky z OP EVS a OP II, pre zefektívnenie činnosti SIŽP a vybudovanie komplexného informačného systému, ktorý bude inšpektorov sprevádzať počas celého inšpekčného cyklu.

Rovnako sme vypracovali návrh úplne nového zákona o SIŽP. Návrh zákona má za cieľ zdôrazniť a posilniť postavenie SIŽP a jej inšpektorov pri odhaľovaní environmentálnych deliktov a súčasnom rešpektovaní legitímnych práv kontrolovaných subjektov.

Zároveň jedným z mojich hlavných cieľov bolo a je, aby v rámci SIŽP bola garantovaná zákonnosť, transparentnosť a predvídateľnosť pri ukladaní pokút a iných sankcií. Z tohto dôvodu som inicioval vypracovanie Zásad pre ukladanie sankcií za správne delikty v pôsobnosti SIŽP,  ktoré boli v nedávnom období interne prijaté a riadime sa nimi.

V záujme zvýšiť dostupnosť našich inšpektorov k miestam deliktov, s užším vedením MŽP SR pripravujeme zriadenie Stáleho pracoviska v Spišskej Novej Vsi.

S poukazom na skutočnosť, že aj naša národná inšpekčná činnosť je súčasťou celoeurópskych riešení, prehĺbenie medzinárodných aktivít a spolupráce najmä s členským štátmi EÚ považujem za rovnako dôležité. Preto sme s kolegami na ústredí pripravovali a zorganizovali po prvýkrát vôbec v rámci SIŽP, podujatie IMPEL Review Initiative. Obsahom tohto podujatia bolo zdieľanie skúsenosti a dobrej praxe a detailná diskusia s medzinárodnými expertmi o inšpekčnej činnosti SIŽP na úseku integrovaného konania a povoľovania a následne identifikácia dobrých vecí alebo oblastí, ktoré by mali byť ďalej zeefektívnené podľa najlepšej praxe v EÚ.

Efektívne postihovanie environmentálnych deliktov v mnohých prípadoch nie je možné bez dobrej spolupráce s ďalším relevantnými hráčmi presadzujúcich vymáhanie environmentálneho práva. Preto je z nášho pohľadu pre nadchádzajúce obdobie kľúčové, po už nedávno absolvovaných diskusií s partnermi na ústredí a v regiónoch, pripraviť a nastaviť efektívnu spoluprácou s Policajným zborom SR a Prokuratúrou SR.

Rovnako sme začali spoluprácu s akademickou obcou  - konkrétne s Prírodovedeckou fakultou UK, pričom zámerom  sú nielen iba stáže študentov fakulty a ich možné ďalšie uplatnenie v radoch SIŽP, ale aj využitie vedeckého potenciálu fakulty v rámci analýzy výstupov z činnosti SIŽP v kontexte ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia. Pretože cieľom činnosti SIŽP nemôže byť iba ukladanie pokút, ale dosiahnutie takého stavu, aby povinné osoby dodržiavali environmentálne predpisy a takýmto spôsobom sa zlepšoval stav životného prostredia.  

V neposlednom rade by som chcel vyzdvihnúť prácu a angažovanosť svojich kolegov a inšpektorov, ktorí vykonávajú neľahkú prácu v teréne a sú teda autentickými nositeľmi ochrany životného prostredia na Slovensku. Z tohto dôvodu si záslužia plný rešpekt a úctu zo strany nás všetkých.  

Záverom chcem zdôrazniť, že otázky ochrany životného prostredia sa skutočne tykajú nás všetkých a každý jeden z nás môže svojím zodpovedným prístupom napomôcť k jeho zlepšeniu. Mojím želaním je, aby sme si všetci túto zodpovednosť čoraz viac uvedomovali a v rámci svojich možností a kompetencií aj konali.