Reakcia SIŽP na príspevok iniciatívy MY SME LES

Dátum: 29. 10. 2019

Dňa 24.10.2019 iniciatíva MY SME LES uverejnila nasledovný príspevok na svojej  stránke na sociálnej sieti Facebook:


„TIPNITE SI KTO VEDIE.  VEDCI ČI SLOVENSKÍ ÚRADNÍCI ?

Slovenská inšpekcia životného prostredia v Košiciach pracuje na plné obrátky. Po rozhodnutí o tom, že spiľovanie „suchárov“ v 5. stupni ochrany je OK, tu máme ďalšie rozhodnutie. Napísali nám, že kalamitná ťažba v hlucháňom biotope v Stolických vrchoch bola v poriadku. Ich kľúčový argument znie takto: “Spracovanie kalamity sa nepovažuje za činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany v chránenom vtáčom území CHVÚ Muránska planina - Stolica”.
Výskumy však hovoria presný opak. Špičkový vedec Martin Mikoláš, ktorý sa výskumu hlucháňa venuje dlhodobo uvádza, že lykožrútové a vetrové kalamity vytvárajú štruktúry, ktoré sú pre prežitie hlucháňa nevyhnutné. https://www.sciencedirect.com/…/a…/abs/pii/S0378112717309568
V inom článku publikuje, že ťažba, či už kalamitná alebo akákoľvek iná, je faktorom pre rapídny úbytok hlucháňa po celých Karpatoch. https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-016-0433-3
 Pre toho, kto bol v prirodzenom lese a na kalamitnej holine nie sú tieto vedecké zistenia prekvapením. Skôr je zarážajúce, ako môže štátna inštitúcia zodpovedná za kontrolu dodržiavania Zákona o ochrane prírody argumentovať takýmito očividnými nezmyslami…“


Vyjadrenie SIŽP k uvedenému príspevku:


V úvode príspevku iniciatíva MY SME LES uvádza, že SIZP IŽP KE iniciatívu informovala, že kalamitná ťažba v hlucháňom biotope v Stolických vrchoch bola v poriadku. V nasledujúcej vete pomocou úvodzoviek cituje  podľa ich vyjadrenia „kľúčový argument SIŽP“ „Spracovanie kalamity sa nepovažuje za činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany v chránenom vtáčom území CHVÚ Muránska planina - Stolica”.  Ďalej uvádza, že výskumy uvádzajú presný opak (uvádza 2 odkazy na konkrétne výskumy). Na konci postu uvádza doslovne. „ Skôr je zarážajúce, ako môže štátna inštitúcia zodpovedná za kontrolu dodržiavania Zákona o ochrane prírody argumentovať takýmito očividnými nezmyslami…“ 


Predmetný príspevok iniciatívy MY SME LES z uvedených dôvodov považujeme za nesprávne interpretovaný a považujeme  za potrebné naň reagovať. 


Podnet iniciatívy MY SME LES smeroval k činnosti, ktorá bola vykonávaná v Chránenom vtáčom území Muránska planina – Stolica. Zákon o ochrane prírody a krajiny vo svojom § 26 uvádza, že v Chránenom vtáčom území  (CHVÚ) sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany. To, ktoré konkrétne činnosti sú týmto spôsobom zakázané uvádza vyhlasovací predpis konkrétneho CHVÚ, v tomto prípade  § 2 vyhlášky č. 439/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica. Citovaná vyhláška však žiaľ medzi tieto činnosti nezaraďuje  akékoľvek aktivity v súvislosti so spracovaním kalamity a druhom hlucháň hôrny.


SIŽP IŽP Košice zaslala iniciatíve MY SME LES dňa 02.10.2019 listom informáciu o výsledku prešetrovania podnetu v rozsahu približne 7 strán. SIŽP vo svojej odpovedi uvádza, že vykonala na mieste štátny dozor, vyžiadala si v rámci štátneho dozoru množstvo podkladov, stanovísk a vyjadrení a podrobne informuje, čo bolo v rámci štátneho dozoru zistené a na základe akých podkladov a informácií dospela k záveru, že v danom prípade nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.


Súčasťou predmetného vyjadrenia bola aj informácia o CHVÚ Muránska planina  - Stolica, konkrétne o skutočnosti, že medzi činnosti, ktoré sú v tomto CHVÚ zakázané, pretože môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany nie sú zaradené akékoľvek aktivity v súvislosti so spracovaním kalamity a predmetom ochrany , t.j. aj druhom hlucháň hôrny.  SIŽP vo svojom vyjadrení zaslanom iniciatíve MY SME LES doslova uviedla :  „CHVÚ Muránska planina - Stolica bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj chráneného živočícha druhu Tetrao urogallus (hlucháň hôrny/tetrov hlucháň). Spracovanie kalamity sa podľa § 2 vyhlášky CHVÚ nepovažuje za činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ, čiže aj na chráneného živočícha druhu Tetrao urogallus (hlucháň hôrny/tetrov hlucháň).“ 


Iniciatíva MY SME LES vo svojom príspevku uviedla pomocou citácie vetu : „Spracovanie kalamity sa nepovažuje za činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany v chránenom vtáčom území CHVÚ Muránska planina - Stolica”


Iniciatíva MY SME LES teda vo svojom príspevku uverejnila z celého rozsiahleho vyjadrenia SIŽP len jednu vetu, pričom pôvodné vyjadrenie SIŽP upravila takým spôsobom, aby dostalo úplne odlišný kontext a vzbudilo závery, že sami inšpektori nepovažujú spracovanie kalamity za činnosť, ktorá môže mať negatívny vplyv na druh hlucháň hôrny. 


Inšpektori SIŽP  však v informácií pre iniciatívu MY SME LES uviedli jedine súčasný právny stav na základe konkrétneho právneho predpisu (vyhlášky o CHVÚ) s jasným odkazom na jeho konkrétne ustanovenie. 


SIŽP v tomto konkrétnom prípade zo zhromaždených podkladov a informácií dospela k záveru, že v danom prípade nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny. Okresný úrad Rožňava totiž od roku 2017 obhospodarovateľovi lesa neobmedzil alebo nezakázal činnosť v dotknutých porastoch s cieľom ochrany hlucháňa hôrneho a urobil tak až po našej kontrole. Daná činnosť  navyše nie je podľa vyhlášky CHVÚ Muránska planina – Stolica zakázaná.


O týchto skutočnostiach bola iniciatíva MY SME LES podrobne informovaná v odpovedi na prešetrenie podnetu.