Recyklácia odpadov 2019

Dátum: 07. 05. 2019 Odborný seminár je určený pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce. Na seminári bude aj priestor na prezentácie spoločností, ktoré ponúkajú služby a výrobky v odbore recyklácia formou sprievodnej výstavky, prípadne firemnej prezentácie v programe.​​​​


Pozvánka

Záväzná prihláška