Referenčný dokument o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia – LCP BREF

Dátum: 05. 12. 2017

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zverejnil na svojich webových stránkach konečnú verziu revidovaného referenčného dokumentu o BAT pre „Veľké spaľovacie zariadenia“ (LCP BREF z angl. Large Combustion Plants).


Tento referenčný dokument o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia sa týka nasledujúcich činností uvedených v prílohe I smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED):


1.1. Spaľovanie palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW alebo viac.
1.4. Splyňovanie alebo skvapalňovanie
a) uhlia
b) iných palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 20 MW alebo viac.
5.2. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov:

a) v prípade odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 3 tony za hodinu;
b) v prípade nebezpečného odpadu s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň.


Link na stiahnutie dokumentu

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP/JRC107769_LCP_bref2017.pdf