SIŽP úspešne absolvovala proces reakreditácie meracích skupín

Dátum: 04. 10. 2019

V máji 2019 prebiehal na Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) opätovne po piatich rokoch proces reakreditácie meracích skupín vykonávajúcich kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok a inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E). Plnenie akreditačných požiadaviek hodnotila posudzovacia skupina Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) na ústredí SIŽP – Útvare inšpekcie ochrany ovzdušia Bratislava a na Pracoviskách technických činností (PTČ) Žilina a Banská Bystrica.


Počas posudzovania systémových požiadaviek bolo preverené plnenie požiadaviek akreditačných noriem ISO/IEC 17025 a ISO IEC 17020. Svedecké posúdenie výkonu meraní sa uskutočnilo počas merania emisií CO, NOx, HCl (PTČ Žilina) resp. počas merania emisií ťažkých kovov (PTČ Banská Bystrica). Obidve PTČ boli svedecky posúdené aj pri výkone inšpekcie zhody AMS-E. Posudzovatelia SNAS konštatovali, že všetky činnosti boli vykonané profesionálne a na vysokej odbornej úrovni. Svoje vedomosti a skúsenosti inšpektori preukázali aj počas následných pohovorov, keď odborne odpovedali na otázky posudzovateľov SNAS. Vysoko pozitívne bolo hodnotené aj plnenie systémových požiadaviek akreditačných noriem. 


Po ukončení procesu reakreditácie SNAS vydala osvedčenia o akreditácii, ktoré potvrdzujú, že SIŽP je aj naďalej spôsobilá vykonávať kontrolné merania emisií odpadových plynov a inšpekciu zhody AMS-E. Akreditácia bola udelená dňa 14.08.2019 a platí do 14.08.2024. 


Osvedčenia o akreditácii s rozsahmi akreditácie sú umiestnené na webovej stránke SIŽP:

·Osvedčenie o akreditácií skúšobného laboratória 

·Rozsah akreditácie Skúšobného laboratória 

·Osvedčenie o akreditácií Inšpekčného orgánu 

·Rozsah akreditácie Inšpekčného orgánu  


Merania emisií a inšpekcia zhody AMS-E sú vykonávané ako akreditované činnosti od roku 2014. Tieto kontrolné činnosti vykonávajú tri PTČ so sídlom v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach, na ktorých je zavedený systém riadenia kvality. Akreditácia znamená potvrdenie, že merania sú vykonávané na vysokej odbornej úrovni, nezávisle a dôveryhodne, v súlade s požiadavkami legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia a príslušnými technickými normami.

Uvedené kontroly sú vykonávané u prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

Meraniami emisií SIŽP kontroluje dodržiavanie emisných limitov nasledovných znečisťujúcich látok:

  • tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO2), celkový organický uhlík (TOC),
  • kovy, polokovy a ich zlúčeniny vo všetkých skupenstvách (As, Be, Cd, Hg, Tl, Co, Ni, Pb, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, V, Zn, Se),
  • plynné anorganické znečisťujúce látky (HF, HCl, SO2, H2S, NH3),
  • polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF).


Na zdrojoch, ktoré preukazujú dodržiavanie emisných limitov kontinuálne, SIŽP vykonáva kontrolu automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E) tzv. inšpekciu zhody. AMS-E sú inštalované najmä na veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a na spaľovniach odpadov. Inšpekciou zhody sa kontroluje správnosť údajov nameraných pomocou AMS-E, ktorými prevádzkovatelia preukazujú dodržiavanie emisných limitov a ktoré sa používajú aj na výpočet množstiev emisií znečisťujúcich látok vypustených zo zdrojov znečisťovania do ovzdušia.