SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE BUDÚ BLIŽŠIE SPOLUPRACOVAŤ

Dátum: 14. 12. 2021

Dohodu o vzájomnej spolupráci podpísali dňa 13.12.2021 generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Mgr. Ing. Ján Jenčo s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a dekanmi Právnickej fakulty UK a Prírodovedeckej fakulty UK, doc. JUDr. Eduardom Burdom PhD. a prof. RNDr. Petrom Fedorom PhD. Hlavným cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania akademickej obce s aplikačnou praxou orgánov štátnej správy v na úseku starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom vzájomného poskytovania odborných personálnych kapacít a spoločného riešenia výskumných úloh a konkrétnych praktických problémov.

SIŽP víta možnosť spolupráce s vedeckými kapacitami UK a spoluprácu pri tvorbe legislatívnych návrhov týkajúcich sa pôsobnosti SIŽP. Táto spolupráca otvára veľký priestor na zlepšovanie činnosti SIŽP, či už na spoločných vedeckých projektoch, alebo v doplnkovom vzdelávaní inšpektorov. SIŽP sa zase zaviazala poskytnúť študentom priestor na akademický výskum v oblastiach, v ktorých SIŽP pôsobí, a to formou odborných stáží, či pri príprave záverečných prác. Odborníci zo SIŽP budú poskytovať študentom a zamestnancom UK odborné konzultácie a prednášky.

Rektor UK , prof. JUDr. Marek Števček, PhD. : „Univerzita Komenského v Bratislave si veľmi váži možnosť takejto bližšej spolupráce so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, a to najmä s ohľadom na naše vytrvalé úsilie o zlepšenie priameho kontaktu s aplikačnou praxou. Naši študenti, či už na Právnickej alebo Prírodovedeckej fakulte, budú mať možnosť získať nové vedomosti a vidieť fungovanie procesov a činností inšpekcie. Pre mňa osobne je každá iniciatíva, ktorá prispieva k ochrane životného prostredia, viac než vítaná. Princíp výchovy, osvety a vzdelávania má však práve v tejto oblasti nezastupiteľné miesto.  Rovnako aj v rovine vedecko-výskumnej činnosti vidíme mnoho príležitostí na kooperáciu a na vzájomnú pomoc. Tešíme sa na spoluprácu!“

Podľa Jána Jenča, generálneho riaditeľa SIŽP, je pre rozvoj SIŽP nevyhnutný živý kontakt s aktuálnym vedeckým dianím. „Ako absolvent Právnickej fakulty UK si veľmi vážim, že našu myšlienku spolupráce s akademickou obcou sa nám podarilo naštartovať práve s touto univerzitou. Verím, že časom budú nasledovať aj ďalšie vysoké školy na Slovensku,“ dodal generálny riaditeľ Jenčo.