SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOORDINUJE VYŠETROVANIE OPAKOVANÝCH ÚHYNOV RÝB NA RIEKE SLATINA

Dátum: 07. 04. 2022

Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) počas marca opakovane privolali k viacerým úhynom rýb na rieke Slatina. Keďže sa na základe vykonaného šetrenia nepodarilo preukázať jednoznačnú príčinu, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo zvolal za účelom koordinácie ďalšieho spoločného postupu pri ochrane Slatiny pracovné stretnutie dotknutých štátnych orgánov a ostatných organizácií vrátane zástupcov samospráv a občianskej verejnosti.

 

Viaceré uhynuté jedince rýb druhov podustva, jalec a pstruh sa našli približne na desaťkilometrovom úseku od obce Vígľaš až po Zvolen. SIŽP v súvislosti s objasňovaním podnetov vykonala pohotovostné výjazdy na nahlásené miesta úhynu a odobrala vzorky vody a kadáverov, aby bolo možné objasniť príčinu úhynu a preukázať prípadné znečistenie vodného toku.

 

Odobraté vzorky vôd však nepreukázali zvýšené hodnoty základných ukazovateľov kvality povrchových vôd. Z vykonaných analýz kadáverov sa nepodarilo jednoznačne identifikovať dôvody úhynov a ani ich spojiť s konkrétnym konaním určitej osoby. Nešpecifickú príčinu úhynu potvrdila na základe rozborov aj Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom.

 

Pre väčšiu efektívnosť vyšetrovania týchto úhynov SIŽP zvolala pracovné stretnutie odborníkov z dotknutých orgánov, organizácii a aktivistov, ktorí pôsobia v predmetnej lokalite. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia okresných úradov v Banskej Bystrici, vo Zvolene a Detve, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, polície, Slovenského rybárskeho zväzu, starostovia obcí Zvolenská Slatina a Vígľaš, predstavitelia Združenia Slatinka a v neposlednom rade aj asistentka poslanca NR SR Jaroslava Šíbla. 

 

Pretrvávajúci nízky stav vody môže mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vody aj pri legálnom vypúšťaní čistených odpadových vôd do toku, pretože tie môžu presahovať únosnú kapacitu vodného prostredia. Nelegálne výpustné objekty odpadových vôd môžu byť ďalšou možnou príčinou znečistenia toku, ktorá môže viesť k úhynu rýb.  Pre dôvodné podozrenie predmetom šetrenia je  aj nelegálne vypúšťanie obsahu fekálnych vozidiel v blízkosti vodného toku, alebo dokonca priamo doňho. Pri preukazovaní tejto protiprávnej činnosti sú veľmi dôležité okamžite vyhotovené dôkazové materiály od občanov a hlavne bezodkladné informovanie a zásah poriadkovej polície.

 

Keďže SIŽP nie je jediným štátnym orgánom oprávneným konať v súvislosti s ochranou vôd, generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo vidí spoluprácu jednotlivých štátnych orgánov ako kľúčovú. „Vzhľadom na menšie množstvá nájdených rýb je možné sa domnievať, že ich úhyn mohol byť spôsobený aj menšou odchýlkou od bežného stavu vody v Slatine, ktorú môžu spôsobiť aj fyzické osoby“, zdôraznil generálny riaditeľ Jenčo a dodal: Keďže SIŽP nemá zákonnú možnosť ukladať sankcie fyzickým osobám je potrebné, aby aj ostatné orgány ako obce, okresné úrady a polícia začali uplatňovať svoje kontrolné kompetencie.“ 

 

Výsledkom pracovného stretnutia boli závery s úlohami pre jednotlivé zúčastnené zložky, aby sa  postupne preverili všetky možné príčiny zhoršenia stavu vodného toku a promptne vyvodila zodpovednosť v prípade preukázaného porušenia zákona. SIŽP zvolá opakované stretnutie podľa potreby, najneskôr však na jeseň.