SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PODPORUJE EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT

Dátum: 22. 09. 2021

Z iniciatívy Európskej komisie sa v roku 2000 dňa 22. septembra po prvýkrát konal Európsky deň bez áut. Jeho cieľom je znížiť závislosť a dopyt po autách a pohonných hmotách a priblížiť ľuďom alternatívne možnosti dopravy, ako pešia doprava, cyklistika a verejná doprava.

Táto každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest je súčasťou Európskeho týždňa mobility (16. - 22. septembra), zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že riešením nie je budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov. Cieľom dňa bez áut je aspoň raz v roku upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy, znížiť množstvo áut na cestách, tým aj pohonných látok, a teda škodlivých emisií a ponúknuť náhradné riešenia, teda verejnú dopravu, či bicyklovanie a pešiu chôdzu. 

Zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) sa už tradične zapájajú do projektu Do práce na bicykli. Tento rok sa aktívne sa zapojilo 25 zamestnancov, ktorí spolu najazdili za mesiac júl 523 jázd a skvelých 4 047 km. Branislav Konderla z Ústredia SIŽP najazdil najväčší počet kilometrov, až 753,64 a prvenstvo v počte jázd (40) má Andrea Šumichrastová z Inšpektorátu životného prostredia Žilina SIŽP.

Do súťaže sa zapojili aj zamestnanci, ktorí chodili pešo, prešli 375 kilometrov, a tí, ktorí využili služby MHD a najazdili 357 kilometrov, čím tiež prispeli k tomu, že SIŽP v júli odľahčila naše ovzdušie o bezmála 1174 kilogramov emisií. Keďže zamestnancom SIŽP nie je životné prostredie ľahostajné, jeho ochrane sa nevenujú iba na profesionálnej báze. Popri triedeniu odpadu v kanceláriách a čisteniu svojho okolia od čiernych skládok, nechávajú naďalej, pokiaľ im to poveternostné podmienky umožnia, svoje autá v garáži a volia ekologickejší spôsob dopravy.

SIŽP vykonáva kontroly pohonných hmôt, ktoré sú zamerané na dodržiavanie povinností podnikateľov podľa ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov. 

V roku 2020 SIŽP skontrolovala 173 čerpacích staníc a uložila pokuty v celkovej výške 12 800 EUR. Kontroly na čerpacích staniciach prebiehali prostredníctvom jednotlivých inšpektorátov životného prostredia na celom území Slovenskej republiky. 

Nedodržaním požadovanej kvality motorových palív sa previnilo päť čerpacích staníc. V odobratých vzorkách motorových palív sa preukázalo nedodržanie parametrov. Išlo o dve vzorky automobilového benzínu a tri vzorky LPG. V LPG bol trikrát zistený zvýšený obsah síry a dvakrát korozívne pôsobenie medi. V benzíne sa dvakrát preukázal zvýšený obsah mangánu.