SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ROZŠIRUJE RADY INŠPEKTOROV A ZRIAĎUJE NOVÉ STÁLE PRACOVISKO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Dátum: 28. 06. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vyhlásila výberové konania na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na funkcie inšpektorov a vedúcich odborov na všetkých regionálnych pracoviskách SIŽP a aj na pripravovanom stálom pracovisku v Spišskej Novej Vsi.

Prijímanie nových ľudí je realizáciou záväzku Ministerstva životného prostredia SR výrazne posilniť SIŽP. Tieto pozície sú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú na všetkých vecných útvaroch SIŽP, teda na odbore ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, biologickej bezpečnosti a integrovaného povoľovania a kontroly.

Bližšie informácie o výberových konaniach poskytuje ústredný portál verejnej správy v Registri výberových konaní, portál Profesia.sk a webová stránka SIŽP :  Pracovné príležitosti - štátna služba | sizp.sk .

Pre lepšie pokrytie územnej pôsobnosti SIŽP pripravuje zriadenie stáleho pracoviska v Spišskej Novej Vsi, ktoré bude spadať pod Inšpektorát životného prostredia Košice. Na tomto novom pracovisku budú zriadené tri vecné odbory a to odbor inšpekcie ochrany vôd, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva a odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny. Každý útvar bude mať päť zamestnancov, to znamená vedúceho a štyroch inšpektorov.

Podľa Jána Jenča, generálneho riaditeľa SIŽP, prvoradým cieľom je vybudovať silnú a výkonnú inšpekciu, aby nevznikala polemika o jej fungovaní. „Chceme dosiahnuť, aby SIŽP mohla svoje zákonné kompetencie pri objasňovaní environmentálnych deliktov riešiť rýchlo a efektívne, “ zdôraznil generálny riaditeľ Jenčo.

Hľadáme ľudí, ktorým záleží na ochrane životného prostredia a sú ochotní neustále sa vzdelávať v legislatíve. Hľadáme tých, ktorí sa neboja zodpovednej práce inšpektora životného prostredia.