SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA PREVÁDZKOVATEĽOVI ODKALISKA POŠA REKORDNÚ POKUTU

Dátum: 07. 06. 2022

Dňa 1.6.2022 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala druhostupňové rozhodnutie vo veci uloženia pokuty pre spoločnosť TP 2, s.r.o., ktorá zodpovedá za prevádzku odkaliska Poša a ktorá sídli v areáli bývalého podniku Chemko v Strážskom. Ústredie SIŽP za protizákonné vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska Poša do rieky Ondava uložilo spoločnosti TP 2, s.r.o. pokutu vo výške 743 018 EUR. Druhostupňové rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení, nie je však možné sa voči nemu odvolať. Kontrolovaný subjekt môže využiť zákonné právo a napadnúť rozhodnutie súdnou cestou. 

Takúto možnosť spoločnosť TP 2, s.r.o. v nedávnej minulosti už využila a na súde napadla postup SIŽP počas výkonu kontroly v roku 2020. V januári 2022 Krajský súd v Košiciach v plnej miere potvrdil správnosť postupov a záverov šetrenia SIŽP. Práve výstupy z tejto kontroly boli podkladom pre uloženie sankcie v uvedenej výške. Zároveň ide o rekordnú pokutu, akú SIŽP ešte vo svojej histórii nikdy predtým neuložila.

Žiaľ, SIŽP musí konštatovať, že napriek prebiehajúcemu správnemu konaniu sa spomínaná spoločnosť znova uchýlila k protiprávnemu konaniu a v dňoch 8.4.2022 a 6.5.2022 znížila vodnú hladinu odkaliska Poša dokopy o 24 cm. Vody z odkaliska vytiekli bez filtrácie cez Kyjovský potok do Ondavy bez súhlasu orgánu štátnej vodnej správy napriek tomu, že SIŽP, v rámci nápravných opatrení, prikázala TP2, s.r.o. zriadiť pod vývarom z odkaliska mobilnú čistiacu jednotku už začiatkom minulého roka. Spoločnosť vtedy, kým technicky nedorieši prevádzku čistiacej jednotky, vo vývare dočasne umiestnila zeolitovú drť. S technickým riešením do dnešného dňa neprišla a napokon aj zeolit, pre jeho spornú účinnosť, svojvoľne odstránila. 

Dňa 13.5.2022 SIŽP vykonala na odkalisku Poša mimoriadnu kontrolu, v rámci ktorej, v spolupráci s SVP, š.p., odobrala bodové vzorky vypúšťaných odpadových vôd na autorizovanú expertízu. Výsledky preukázali, že vo viacerých sledovaných ukazovateľoch bol zaznamenaný pokles oproti predchádzajúcim odberom, avšak, problematický sa ukázal nárast dusíkatého znečistenia, zaznamenaného v ukazovateľoch N-NH4+, Ncelk, a taktiež znečistenie charakterizované skupinovým ukazovateľom Adsorbovateľné organicky viazané halogény AOX.

SIŽP vyzvala spoločnosť TP 2, s.r.o. aby bezodkladne vyriešila filtráciu unikajúcich vôd vo vývare z odkaliska tak, ako jej to bolo uložené v roku 2021. Zisťovanie okolností konania spoločnosti TP 2, s.r.o. je predmetom aktuálne prebiehajúcich kontrol. O zistených skutočnostiach, nariadených nápravných opatreniach, či prípadných sankciách budeme priebežne informovať.