SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILA V ROKU 2020 REKORDNÚ POKUTU VO VÝŠKE 160 000 EUR

Dátum: 19. 02. 2021

 V septembri 2019 vznikol požiar v trnavskom sklade spoločnosti CHRENeko s.r.o., v ktorom sa skladovalo 250 000 litrov znečisťujúcich látok. Po vypuknutí požiaru väčšia časť látok zhorela a časť v dôsledku hasenia vodou vytiekla na okolitý terén. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa v tesnej blízkosti požiariska odhalil ešte jeden obdobný sklad, prevádzkovaný tou istou spoločnosťou. Obidva sklady sa nachádzali v areáli TAZ. Spoločnosť nemala povolenie na prevádzkovanie zariadenia, ani na zber odpadov, ale ani súhlas na nakladanie nebezpečnými odpadmi. Spoločnosť CHRENeko s.r.o. počas riešenia vzniknutej situácie prestala komunikovať so štátnymi orgánmi a navyše si nesplnila  povinnosť odstrániť škody a uviesť poškodené miesto do pôvodného stavu. Týmto prípadom sa momentálne zaoberá odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prešetrovala tento prípad ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV). Zisteným pôvodcom MZV v zmysle ustanovení § 41 a § 62 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je spoločnosť CHRENeko s.r.o. so sídlom Sládkovičova 67, 920 47 Leopoldov.

Za toto nedovolené zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, ktorým bolo spôsobené mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona,SIŽP uložila v júni 2020 pokutu vo výške 160.000,00 eur. Ide o najvyššiu právoplatnú pokutu, ktorú SIŽP  uložila v minulom roku. SIŽP uložila v júli 2020 spomínanej spoločnosti aj pokutu vo výške 3 300,00eur za nevykonanie nariadených nápravných opatrení.

Pre závažnosť stavu SIŽP ustanovila pracovnú skupinu, zloženú z pracovníkov SIŽP, HaZZ Trnava, PZ SR, OR PZ Trnava, KR PZ Trnava, OÚ Trnava, KCHL CO Nitra.

Dňa 25.09.2019 sa v areáli TAZ v Trnave vznietil sklad nebezpečných znečisťujúcich látok. Počas požiaru celkom zhorela budova skladu, v ktorom sa nachádzalo približne 250 000 litrov nebezpečných látok v 250 plastových IBC kontajneroch. Vedľajší sklad nehorel, avšak šetrením sa preukázalo, že sa v ňom nezákonným spôsobom skladovali nebezpečné látky. Okrem toho sa pred budovami skladov nachádzali poškodené, vytekajúce IBC kontajnery, ktoré pracovníci HaZZ  museli z bezpečnostných dôvodov presunúť spolu s kontaminovanou sutinou zo zhoreniska na vedľajšiu trávnatú plochu, patriacu spoločnosti SkloUnion s.r.o.

Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre (KCHL CO, Nitra) konštatovalo, že odobraté vzorky z miesta požiaru boli silne kontaminované nebezpečnými látkami. Bližšie informácie nemôžeme poskytnúť, keďže trestné konanie sa neuzavrelo. 

Značné množstvo vody, ktorá sa použila na hasenie požiaru, sa zmiešalo so znečisťujúcimi látkami a vyhorenou sutinou a cez nespevnené trávnaté plochy vsiaklo do pôdy. Výhodou v tomto nešťastnom prípade bolo, že odpadové vody z areálu TAZ boli riadne zaústené do jednotnej kanalizačnej siete, ktorá viedla  do čistiarne odpadových vôd. Do vodného toku Parná  počas riešenia MZV nebol zistený únik znečisťujúcich látok.

SIŽP nariadila spoločnosti CHRENeko s.r.o. bezodkladne odstrániť všetky kontajnery so znečisťujúcimi látkami, ako aj  kontaminovanú sutinu a taktiež kontaminovanú zeminu, a to v súlade so zákonom o odpadoch,  vykonať hydrogeologický prieskum na určenie rozsahu škôd na životnom prostredí a uviesť miesto do pôvodného stavu.

Spoločnosť kontaminovanú sutinu z vedľajšieho pozemku zneškodnila, odstránila aj 25 ton nebezpečného odpadu z nespevnených plôch, odčerpala kontaminované vody z priľahlých komunikácií, ale potom prestala komunikovať a nepokračovala v nápravných opatreniach.

Keďže do stanoveného termínu nesplnila nariadenia, SIŽP pracovná skupina sa uzniesla, že v tejto veci začne konať Okresný úrad v Trnave podľa  § 15 ods. 14 písm. b) zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov.