SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ÚSPEŠNE POKRAČUJE V IMPLEMENTÁCII MODELU CAF

Dátum: 14. 12. 2021

V dňoch 28. až 30. septembra 2021 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe samohodnotiacej správy CAF o činnosti SIŽP. Takzvaného „konsenzus mítingu CAF“ sa osobne zúčastnil aj generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.  Obsahom stretnutia bolo vypracovať bodové hodnotenie jednotlivých kritérií samohodnotiacej správy. Niektoré témy vyvolali plodnú diskusiu a hľadanie konsenzu, zhody, viedlo vďaka efektívnemu usmerneniu externým konzultantom CAF, Miroslavom Hrnčiarom zo Žilinskej univerzity k uspokojivému výsledku. Predmetom diskusií boli zväčša možnosti, ako by mohli byť existujúce pracovné procesy v rôznych oblastiach činnosti SIŽP ešte účinnejšie a informácie lepšie prístupné verejnosti. Či už vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom, podávateľom podnetov, alebo aj najširšej verejnosti, ktorej záleží na zdravom životnom prostredí.

Devätnásť členov CAF tímu spolu s metodikom a konzultantom počas októbra spracovávali a vyhodnocovali výsledky. V CAF tíme aktívne pracovali radoví inšpektori, riadiaci pracovníci ale aj ostatní zamestnanci SIŽP. V samohodnotiacej správe posudzovali 9 základných kritérií, rozdelených na subkritériá, ktoré popisujú konkrétne procesy a postupy práce v SIŽP. Po zapracovaní pripomienok bola samohodnotiaca správa najprv prezentovaná generálnemu riaditeľovi SIŽP Jánovi Jenčovi, a po jeho záverečnom spripomienkovaní bola jej finálna verzia dňa 16.11.2021 doručená Úradu pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo Slovenskej republiky. Posúdenie samohodnotiacej správy externými hodnotiteľmi sa uskutočnilo dňa 7.12.2021. Oficiálny záver z posúdenia očakáva SIŽP v najbližších dňoch.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo: „Vážim si svedomitý a objektívny prístup zamestnancov SIŽP, ktorý samohodnotiacej správe CAF venovali potrebné úsilie nad rámec ich bežnej inšpektorskej a pracovnej činnosti. Projekt CAF vnímam ako významný prínos pri zveľaďovaní SIŽP a snahe vytvoriť z nej aktívnu a razantnú inštitúciu, ktorá bude pripravená bojovať proti environmentálnym deliktom.“

Proces samohodnotenia podľa modelu CAF začala SIŽP v júni 2021. Model CAF (Common assesment framework – spoločný rámec hodnotenia.) je národným projektom „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Model je založený na samohodnotení organizácie. Výber členov CAF tímu SIŽP prebiehal od apríla 2021. Tím následne absolvoval sériu školení pre prípravu vyhodnocovania jednotlivých kritérií a implementáciu CAF modelu.