SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZASAHUJE NA RIEKE HRON A RIEŠI EKOLOGICKÚ HAVÁRIU

Dátum: 29. 07. 2021

Dňa 26.07.2021, o ôsmej hodine ráno dostala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) hlásenie o havárii na vodnom toku Hron, v lokalite areálu bioplynovej stanice spoločnosti Bioplyn Budča, spol. s.r.o., v k.ú. Budča, okres Zvolen. Pracovníci SIŽP z Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, odboru inšpekcie ochrany vôd, ktorí v tom čase vykonávali pohotovostnú službu, bezodkladne vyrazili na miesto havárie a začali vzniknutú situáciu riešiť ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd (MZV) podľa vodného zákona. Príčinou vzniku MZV bol únik digestátu v približnom množstve 500 m3 priamo zo skladovacieho vaku, ktorý bol pretrhnutý pádom stromu počas búrky. Digestát je produktom technologického procesu výroby bioplynu na bioplynovej stanici. Digestát je v zmysle § 39 vodného zákona podľa prílohy č. 1 kategorizovaný ako znečisťujúca látka. Obsahuje dusičnany a fosforečnany a má nepriaznivý účinok na kyslíkovú rovnováhu vody, merateľnú biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) a chemickou spotrebou kyslíka (CHSK). Pri nadmernom úniku tejto znečisťujúcej látky do vodného toku môže prísť k úhynu rýb a iných vodných živočíchov. Dôsledky MZV sa prejavili o sedem riečnych kilometrov nižšie, v lokalite Trnavá Hora – Jalná, a to masívnym úhynom rýb, pozorovaných bolo viac ako 50 uhynutých kusov, a tmavohnedým zafarbením vody, čím došlo k naplneniu znakov MZV podľa § 41 vodného zákona. SIŽP môže za takýto delikt uložiť finančnú sankciu až do výšky 165 000 eur. Pracovníci SIŽP – Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, odboru inšpekcie ochrany vôd, sú momentálne na mieste, koordinujú bezprostredné opatrenia na zábranu ďalšieho šírenia kontaminácie a odstránenia vzniknutých škodlivých následkov. MZV riešia za prítomnosti hasičov, SVP š.p. OZ Banská Bystrica, polície, pôvodcu MZV, teda spoločnosti Bioplyn Budča, spol. s.r.o., RVPS Žiar nad Hronom, MO SRZ Zvolen a MO SRZ Žiar nad Hronom. Do vodného toku Hron sa z vodnej nádrže Môťová, nad dotknutým miestom, nárazovo vypustilo väčšie množstvo vody, aby sa znečistená voda v toku v dotknutom úseku čo najviac nariedila a tým zlepšila jej kvalita.  SIŽP naďalej priebežne pokračuje v šetrení MZV a pôvodcovi hrozí finančná sankcia až do výšky 165 000 eur.