SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI RIEŠENÍ „KONTAJNEROVÝCH MEDVEĎOV“

Dátum: 24. 05. 2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) aktívne spolupracuje so zásahovým tímom Medveď Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), aby sa slovenské medvede nestávali synantropnými. Ochrana medveďa hnedého, zákonom chráneného živočícha, je dôležitou súčasťou poslania štátnych inštitúcií, ktoré spadajú pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Ide najmä o kontrolovanie kontajnerových stojísk. Ak zásahový tím Medveď, ktorý pravidelne monitoruje aktivitu medveďov, odhalí kontajnery, ktoré nie sú zabezpečené voči medveďom, kontaktuje SIŽP, ktorá vykoná podľa zákona ich kontrolu. Treba pripomenúť, že medveď hnedý (Ursus arctos) je pomerne plachý a vo svojom prirodzenom prostredí sa človeku vyhýba, takže nie je pre človeka nebezpečný. Problém nastáva, keď sa mu zmení správanie, pretože začne prijímať potravu z odpadkov v blízkosti ľudských obydlí. Ľahko si zvykne na tento jednoduchý spôsob obživy, na prítomnosť človeka a stratí prirodzenú plachosť. Stane sa synantropným. Toto správanie sa postupom času môže stať natoľko nebezpečné, že musí dôjsť k jeho eutanázii, pretože sa stane hrozbou pre človeka. Ide ale naozaj o krajné riešenie.

Minulý rok SIŽP v spolupráci so zásahovým tímom Medveď ŠOP SR skontrolovala 284 kontajnerových stojísk. Zisťovala porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého). Štyrom obciam, Národnému endokrinologickému ústavu v Ľubochni a jednému podnikateľskému subjektu bola za porušenie zákona uložená pokuta. V ostatných prípadoch, v ktorých bolo zistené porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch momentálne prebieha správne konanie o uložení pokuty. Zároveň SIŽP kontroluje plnenia nariadených nápravných opatrení.

Vďaka novej vyhláške MŽP SR k zákonu o odpadoch, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021, sa zaviedli účinnejšie možnosti zabezpečenia odpadu pred medveďmi. Zároveň sa rozšírilo územie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Počet lokalít s výskytom medveďa hnedého podľa novej právnej úpravy narástol zo 151 na 360.

Aj tento rok SIŽP v spolupráci so Zásahovým tímom Medveď ŠOP SR pripravuje kontroly kontajnerových stojísk. Zároveň sa v spolupráci so ŠOP SR riešia podnety na prikrmovanie medveďov a inej poľovnej zveri pečivom, ovocím a zeleninou pochádzajúcou z obchodných reťazcov. Vinníka takéhoto nelegálneho konania je však náročné vypátrať, a preto sú pracovníci ŠOP SR a SIŽP v pohotovosti a operatívne privolávaní na miesto činu.

KONTROLY SIŽP V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MESTO VYSOKÉ TATRY A OBCE ŠTRBA, ŠTÔLA A NOVÁ LESNÁ

V júni minulého roka bol SIŽP doručený podnet, v ktorom ŠOP SR, upozornila na nezákonné nakladanie s odpadom na území mesta Vysoké Tatry v súvislosti s ustanovením § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach) na území mesta Vysoké Tatry (katastrálne územie Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica a Starý Smokovec) a tiež na území obce Štrba (katastrálne územie Štrba).

V súvislosti s prešetrením tohto podnetu SIŽP vykonávala v meste Vysoké Tatry operatívne kontroly počas dvoch mesiacov minulého roka.

SIŽP všetky výsledky z kontrol podrobne zaprotokolovala a prerokovala s predstaviteľmi obcí, ktoré sa dopustili deliktov.

V meste Vysoké Tatry SIŽP zistila mnohonásobné porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, ktoré SIŽP ďalej rieši podľa zákona o odpadoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a momentálne prebieha správne konanie o uložení pokuty.

V rámci minuloročnej kontroly sa vo vyššie spomínanej lokalite preverilo 90 kontajnerových stojísk, za ktoré zodpovedá Mesto Vysoké Tatry. V roku 2021 SIŽP pokračuje ďalej v kontrolách v Meste VysokéTatry, tentokrát sa zameria aj na preverenie plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

SIŽP zistila porušenie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch aj v obciach Štôla, Nová Lesná a Štrba (konkrétne v lokalite Tatranská Štrba). Aj voči týmto obciam vedie SIŽP v týchto dňoch správne konanie o pokute.

ĎALŠIE AKTUÁLNE SPRÁVNE KONANIA SIŽP O POKUTE A ULOŽENÉ POKUTY ZA PORUŠENIE USTANOVENIA §14 ODSEK 1 PÍSMENO J) ZÁKONA O ODPADOCH:

  • Obci Špania dolina bola uložená pokuta vo výške 1 500 eur, ktorá už nadobudla právoplatnosť.
  • Obci Bystrá bola uložená, zatiaľ ešte neprávoplatná, pokuta vo výške 2 500 eur.
  • Obci Jarabá bola uložená pokuta vo výške 1 500 eur. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.
  • Obci Mýto pod Ďumbierom bola uložená pokuta vo výške 3 500 eur a zatiaľ ani toto rozhodnutie o pokute nenadobudlo právoplatnosť.
  • Národnému endokrinologickému ústavu v Ľubochni bola uložená právoplatná pokuta 1 500 eur.
  • Reštaurácii LuMia v Ľubochni bola uložená právoplatná pokuta 1200 eur.