Stanovisko SIŽP k problematike zápachu a hluku v aglomerácii Bratislava

Dátum: 20. 06. 2018

Stanovisko SIŽP k problematike zápachu a hluku v aglomerácii Bratislava

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) je podľa § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie odborným kontrolným a správnym orgánom, prostredníctvom ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) vykonáva vo veciach starostlivosti o životné prostredie štátny dozor.

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly („SIŽP, IŽP BA OIPK“) za obdobie od 1. januára 2018 do dňa 15. júna 2018 eviduje 71 podnetov týkajúcich sa zápachu a hluku v aglomerácii Bratislava. V mnohých prípadoch sú podnety veľmi všeobecné a neumožňujú SIŽP, IŽP BA OIPK efektívne riešenie. SIŽP, IŽP BA, OIPK v prípade riešenia podnetov dokáže efektívnejšie reagovať, ak podnet výstižne opisuje predmetnú skutočnosť a obsahuje:

  • definované miesto, kde bolo cítiť zápach (lokalita, ulica),
  • časový údaj (deň, hodina),
  • trvanie,
  • intenzita,
  • poveternostnú situáciu, prípadne teplotu,
  • fotodokumentáciu alebo videozáznam,
  • opis iného viditeľného diania okolo miesta, kde je cítiť zápach,
  • iné informácie, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii zdroja zápachu.

Súčasne z dôvodu komunikácie je potrebné, aby v podnete bol uvedený kontakt, nakoľko SIŽP na každý podnet po jeho prešetrení reaguje priamo podávateľovi podnetu.

Všetky uvedené podnety sú predmetom environmentálnej kontroly (ďalej len „EK“). V prípade ukončenia EK je výsledok oznámený priamo podávateľovi podnetu. Súčasne na http://enviroportal.sk/ipkz sú zverejnené všetky integrované povolenia a environmentálne kontroly v prevádzkach, pre ktoré sú vydané integrované povolenia. Pri prehodnocovaní integrovaných povolení SIŽP ako povoľujúci orgán berie v úvahu nielen závery o BAT, kde sú určené príslušné emisné limity, resp. opatrenia na zníženie emisií zápachu a hluku, ale aj relevantné podnety od verejnosti. 


K problematike zápach 

Čo je to zápach? 

Nepríjemný čuchový vnem. Slovník slovenského jazyka – nepríjemný odpudzujúci pach, smrad.

Čo ho spôsobuje? 

Čuchovovnímateľné látky. Plynné emisie zapáchajúcich látok môžu obsahovať zápachové látky, ktoré môže vnímať ľudský čuchový systém. Už pri nízkych a ultranízkych koncentráciách v ovzduší; sú zdrojom obťažovania.

Odkiaľ môžu pochádzať? 

Emisie zapáchajúcich látok majú antropogénny pôvod, čiže vznikajú ľudskou činnosťou. Pochádzajú z priemyselnej činnosti, dopravy, ale aj z rôznych malých prevádzok (čistiarne, servisy, lakovne, pražiarne, ...) alebo z činností (grilovanie, údenie, farbenie, praženie kávy,...).

Emisie zapáchajúcich látok môžu byť aj prírodného pôvodu. 

Ako sú emitované?

Do ovzdušia sú emitované kanálovými alebo častejšie difúznymi zdrojmi. Tieto látky môžu byť anorganické, ako je sírovodík alebo amoniak, alebo organické, ako sú uhľovodíky, zlúčeniny síry (napríklad merkaptány) alebo amíny.

Aké sú limity na zapáchajúce látky?

Pre zapáchajúce látky nie sú určené žiadne limity (číselné vyjadrenie) a to z dôvodu zložitosti tejto problematiky. Najproblematickejšie je samotná interpretácia prípadných výsledkov. Preto sa určujú iné opatrenia, ktoré majú viesť k ich zníženiu.  

V koho kompetencii je riešenie zápachu vo voľnom ovzduší?

Meranie znečisťujúcich látok vo voľnom ovzduší podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je v kompetencii poverenej organizácie (SHMÚ).

K problematike hluku 

V koho kompetencii je riešenie hluku vo voľnom prostredí?

Príslušným orgánom na riešenie problematiky a posudzovania účinkov hluku na obyvateľstvo a jeho merania je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.

V akých prípadoch je SIŽP oprávnená riešiť problematiku hluku?

Len v prípade, keď je povoľujúcim orgánom v procese integrovaného povoľovania a predpisuje prevádzkovateľovi v zmysle záverov o najlepšie dostupných technikách opatrenia na zníženie hluku v prevádzke, prípadne merania.