Stanovisko SIŽP týkajúceho sa spadnutého popolčeka v okrese Vranov nad Topľou

Dátum: 13. 09. 2018

Stanovisko SIŽP týkajúceho sa spadnutého popolčeka v okrese Vranov nad Topľou

Vedenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) sa dňa 10. 09. 2018 stretlo so starostami obcí okresu Vranov nad Topľou a s poslancom Prešovského samosprávneho kraja p. Kocákom, v súvislosti s medializovaným prípadom spádu popolčeka.

Stretnutie prebiehalo v konštruktívnej atmosfére. Jednotlivé strany si vymenili vzájomné pohľady a boli vypočuté všetky obavy zástupcov dotknutých samospráv. Na stretnutí bolo dohodnuté, že sa všetky dotknuté inštitúcie budú vzájomne informovať o ďalších zámeroch a postupoch aj nad rámec zákona. Zároveň bola diskutovaná možnosť spoločného stretnutia za účasti dotknutých orgánov štátnej správy - SIŽP, Okresný úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a samospráv. SIŽP bude naďalej aktívne komunikovať so zúčastnenými stranami a venovať zvýšenú pozornosť v regióne k dodržiavaniu príslušnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia, pre ktorú má SIŽP založenú kompetenciu konať a vyvodzovať zodpovednosť.(Foto je ilustračné, z kontrolnej činnosti SIŽP v oblasti Ochrany ovzdušia.)